ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 16/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15[16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621011137 ชนิดา แก้วลิพอน อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์   โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน  ใบสมัคร
621011397 อนันญา คงมา อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ซี แอนด์ พี เวิลด์ ทัวร์  ใบสมัคร
621011143 ณิชกานต์ คชเสนีย์ อาจารย์ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621011147 นราภรณ์ สิงหาด อ.ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ใบสมัคร
621011153 ปทุมพร จินาอุ อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  โรงพยาบาลหาดใหญ่  ใบสมัคร
621011671 นรพชร ศรีเชื้อ อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  บริษัท ยูนิไวส์ ออฟชอร์ จำกัด สาขาสงขลา  ใบสมัคร
621011161 ผกาพันธุ์ ชูพันธุ์ อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์   โรงพยาบาลหาดใหญ่  ใบสมัคร
621011175 วรรณธิดา สุรกำแหง อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621011182 สุพิชญาภรณ์ นกพรม อ.ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา สาขาสงขลา  ใบสมัคร
621011187 อริสรา คงแก้ว อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  ใบสมัคร
621011144 ตอฮาเราะห์ หมวดเย็บ อ.ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮดิ้งส์ จำกัด   ใบสมัคร
622041083 เยาวลักษณ์ คงดำ อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท ฟาร์เมช จำกัด สาขานครศรีธรรมราช ฟาร์มบ้านหมน(พ่อแม่พันธุ์) 
622041084 รัชดาพร บูรณธร อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท ฟาร์เมช จำกัด สาขานครศรีธรรมราช ฟาร์มบ้านหม่น(พ่อแม่พันธุ์) 
621011009 พัชชา สุขเอียด ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา๑  ใบสมัคร
621011399 อลิษา แสงวรรณ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง  ใบสมัคร
621011419 มุกตาภา ก่องาน ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ  บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด  ใบสมัคร
621011189 อัสสุไรยา หวังนุรักษ์ อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  บริษัท ฟ้าสีทอง การ์เด้นท์ จำกัด  ใบสมัคร
621011158 ปาริชาต รามรินทร์ อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิท้กษ์  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621011195 นันทวัฒน์ การะเกษร อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  สหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด  ใบสมัคร
621011159 ปิยรัตน์ ชูกาญจนะ อ.ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  Dusit Thani Krabi Beach Resort  ใบสมัคร
621011171 มิ่งกมล ฉายห้อง อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่  ใบสมัคร
622041082 เพียงตะวัน เสนี อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท ฟาร์มเมช จำกัด 
621071128 นัดดา ดาโอ๊ะ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ไปรษณีย์ไทย สาขาเมืองสงขลา  ใบสมัคร
621011341 กาญจนา รักษ์กุล อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ไทยแอร์เอเซีย กระบี่  ใบสมัคร
621011345 ชนิสกา บัวแก้ว อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ไทยแอร์เอเซีย กระบี่  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th