ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 16/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15[16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631081414 ธันยบูรณ์ จิตติศักดิ์ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง   ใบสมัคร
631087046 ปริญญา พฤกษารัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักกฎหมายสมชายจินเดหวา ทนาย 
631081161 เบญจวรรณ แสงเจริญกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสัก  สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
632121036 กนกพร ชอบผล รศ.ดร.พนัฐ กิตติพัฒนบวร  บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) 
631081166 ปภาวิชญ์ พงศ์ประยูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลปกครองสงขลา  ใบสมัคร
631081168 ปรเมศวร ทองนาคพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร  ใบสมัคร
631081425 มณฑาทิพย์ อินจันทร์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานอัยการสูงสุด   ใบสมัคร
631081170 ประกายฟ้า ทองพิมพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช  ใบสมัคร
632081106 พันกร รัตนมนตรี ผู้ฃ่วยศาสตรราจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์  สำนักงานอัยการจังหวัดตรัง  ใบสมัคร
631081432 เสาวลักษณ์ โชติกะ ผู่ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  บริษัท สำนักกฎหมายอดุลย์ ส่งเสริมสกุล จำกัด  ใบสมัคร
631081434 อัครวิชญ์ มีแก้ว ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  บริษัท เทพศักดาดิ์ ทนายความและธุรกิจ จำกัด  ใบสมัคร
631081191 พชรพล แก้วประเสริฐ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด  ใบสมัคร
631081194 พรรณภัทร ศรีสุขใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล   ศาลเเขวงทุ่งสง  ใบสมัคร
631081199 พัชรี เซ่งบุญตั๋น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล   ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี  ใบสมัคร
631081204 พัทธ์ธีรา ไชยชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  บริษัท หลุยส์ แอนด์ พาร์ตเนอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานกฎหมาย  ใบสมัคร
631081211 พีรญา วิมลเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  ศาลอุทธรณ์ภาค9  ใบสมัคร
631081213 เพรียงชนก บุญชู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสัก  สำนักงานบังคับคดี จังหวัดยะลา  ใบสมัคร
631081214 เพียงใจ สุกเกลี้ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9  ใบสมัคร
631081215 แพรธิดา บัวเนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล  บริษัท สำนักกฎหมายทองมีทนายความ จำกัด  ใบสมัคร
631071270 ปนัดดา วรรณโรจน์ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาหม่อม  ใบสมัคร
631071276 พลวัฒน์ คงสีแก้ว อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
631071279 ภัคจิรา นุ่นนา อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สหกรณ์การเกษตรเมืองพัทลุง จำกัด  ใบสมัคร
631071282 ภัทราพร นุ่นนา อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สหกรณ์การเกษตรเมืองพัทลุง จำกัด  ใบสมัคร
631071259 ณิชาภัทร หนูแก้ว ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย จำกัด  ใบสมัคร
631071264 กัญญณัช ชูปลื้ม ดร.สุธี โง้วศิริ  เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th