ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 160/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159[160] 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
581011075 ศศิวิมล จำเริญนุสิต อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 
581011597 กาญจนา หิ้นยกฮิ่น อ.อภิรดี สุภาพ   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), ท่าอากาศยานภูเก็ต 
581011090 อภิสิทธิ์ ใสยพร อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
581011091 อมรรัตน์ สองเมือง อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
581071253 คอรีดะฮ์ น้อยทับทิม ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
581071255 ฉัตรลดา หนูรัก อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัดมหาชน สาขาหาดใหญ่ 
581071256 ชาริฟ rr อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
581071260 ณัฐวดี แซ่ลิ่ม อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
581071274 นัสรุดดีน ฮับยูโซ๊ะ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) 
581011388 ชนาภา หนูเกตุ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ห้องเรียนขงจื้อโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 
581011421 อารดา ยืนยั่ง อ.ดร.พนิดา เชาว์พานิชย์เจริญ   
581011192 นิชาภัทร พวงสอน ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด 
581011230 กชกร อนุตรเวสารัช อ.อภิรดี สุภาพ  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต 
581011006 กัศมา สมานสุหลง อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี 
581011010 จารุพงศ์ เกียบแก้ว อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา 
581011011 จิราวรรณ วรรละออ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๙ 
581011025 ดาลินี หมีนเส็น อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอจะนะ 
581011026 ดาววิดี แก้วทองพันธ์ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานชลประทานที่16 
581011028 ทรงกรด กะเส็ม อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอปากพะยูน 
581011029 ธนิสร ฉิมแก้ว อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดสงขลา 
581011031 ธัญญาเรศ ศิริบูรณ์ อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน   เทศบาลเมืองคลองแห 
581011034 ธิดาภรณ์ ชาตรี อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลกำแพงเพชร 
581011035 ธีรศักดิ์ กองคิด อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง 
581011036 ธีระวุฒิ เกื้อเพชรแก้ว อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
581011039 นริศรา แบนกอย อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th