ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 17/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16[17] 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621011345 ชนิสกา บัวแก้ว อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ไทยแอร์เอเซีย กระบี่  ใบสมัคร
622021029 อดุลย์ เหมโห๊ะ อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงพยาบาลผิวหนังเขตร้อน ภาคใต้ จังหวัดตรัง  ใบสมัคร
621071359 เกียรติศักดิ์ คชกาญจน์ ดร.สุธี โง้วศิริ  ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ 
622041088 สวราชย์ ชัยฤกษ์ อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  ฟาร์มนนทรี จ.ปราจีนบุรี 
622021121 ธีรภัทร ไทรแก้ว อ.อาจารี นาโค  บริษัท ออโต้บิส อคาเดมิค จำกัด  ใบสมัคร
622041101 ธีรภัทร แก้วสม ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  ฟาร์มขลุง จังหวัดจันทบุรี 
622041103 นรินธร บุญฤทธิ์ อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท โกลเดนท์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด 
622041104 ปุรเชษฐ์ เก้งศิลา อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 
611011458 ศรุตา ไหมคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คุณัชญ์ สมชนะกิจ  ็Hotel Nikko Bangkok  ใบสมัคร
611011459 ศศิวิมล นนท์ลาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คุณัชญ์ สมชนะกิจ   HOTEL NIKKO BANGKOK  ใบสมัคร
621011080 ทรงพล อภัยรัตน์ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 43  ใบสมัคร
621011134 จุฑามาศ สุวรรณกิจ สุวรรณกิจ อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  เทศบาลนครสงขลา  ใบสมัคร
621011142 ณัฐริกา อินทนะ อ.ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  ด่านตรวจคนหางานหาดใหญ่ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  ใบสมัคร
622041073 ณัฐวดี ล่องทอง อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท ฟาร์มเมช จำกัด สาขานครศรีธรรมราช ฟาร์มบ้านหมน(พ่อแม่พันธุ์) 
622041080 ปริชาติ พุฒจอก อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท ฟาร์เมช จำกัด (สาขานครศรีธรรมราช) (ฝึกสหกิจสุกรสิชล) 
622041081 ปวีณา ธาราพินิจกุล อ.ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน) 
621011197 วุฒิภัทร ศรีทอง อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  บริษัท โมโต เเอดดิคท์ จำกัด  ใบสมัคร
621011200 อนุสรณ์ ชูฉางหวาง อาจารย์ ดร. นวิทย์ เอมเอก  โรงเเรม the signature hotel airport  ใบสมัคร
621011475 สุทธิวรรณ เวชสาร อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร  ใบสมัคร
621011481 อรัญญา อินทะปาน อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร  ใบสมัคร
621071425 สุดารัตน์ ดำสงค์ ดร. พินิจ ดวงจินดา  สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31  ใบสมัคร
601011309 วริศรา โพธิ์วิจิตร อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
621011056 ธนพร เรืองฤทธิ์ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง  ใบสมัคร
621011346 ชุดารัตน์ อนุรักษ์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมศาลาสมุย เชิงมน บีช แอนด์ รีสอร์ท  ใบสมัคร
621011349 ธัญญา หนูนุ่ม อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  เทศบาลนครหาดใหญ่  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th