ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 172/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171[172] 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
591011629 กรชนก บุญสม อ.ทีปวิท พงศ์ไพบลูย์  Thai PBS ศูนย์ข่าวภาคใต้  ใบสมัคร
591011637 ชไมพร เวชสุวรรณ์ อ.ดร.ธนภัทร เต็มรัตนะกุล  การประปาส่วนภูมิภาค เขต5  ใบสมัคร
611077297 สาฟูวัน อาแว อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ  ใบสมัคร
591011632 กันยารัตน์ พลภักดี อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  Mono Technology PCL จัสมิน อินเตอร์เนชั้นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16   ใบสมัคร
611073238 สุพรรษา ทองวงค์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
611073208 นุรไอนี ลิขิตพัฒนา อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  การประปาส่วนภูมิภาค  ใบสมัคร
611073213 ปัสกา เสนีย์รัตนประยูร อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารออมสิน  ใบสมัคร
611073222 มาเรียนี ลาเม็ง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา  ใบสมัคร
611073245 อารียา บูล๊ะ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารออมสิน สาขาวชิราสงขลา 
591071303 ประสงค์ กิ่งวชิรา อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาตรัง  ใบสมัคร
591071336 อุดมศักดิ์ เครือจันทร์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัทไทยอินโด ปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จํากัด  ใบสมัคร
591011472 ศุภวิชญ์ ชูภิรมย์ อ.กามารุดดีน อิสายะ   Centre for International Languages 
611073216 พรชิตา นรากิจ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ใบสมัคร
591011646 นันท์นภัส วงค์ภักดี อ.ดร. ธนภัทร เต็มรัตนะกุล  บริษัท มงคลการละคร จำกัด  ใบสมัคร
591011136 ปวิตา ช่วยพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพร ทองขะโชค   บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด  
591011259 กรกนก โกศิลญวงศ์ อาจารย์​ ดร.สุธาสินี​ พรมแดน  Ava Sea Resort   ใบสมัคร
591011264 จรินยา โส๊ะหมัด อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  Ava Sea Resort   ใบสมัคร
591011634 เกศแก้ว จันทร์วิจิตร อ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  WE LOVE HATYAI WE LOVE FAD  ใบสมัคร
591011657 รักษิณา สิเดะ อาจารย์ธีระ ราชาพล  โรบินสัน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ หาดใหญ่  ใบสมัคร
591011639 ณภทัร นันทสาโร อ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 
591011648 ปรัชญา โอศาสตร์ อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  อสมท.สงขลา 
591011651 ปิยพัขร โกมล อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 
611073237 สุจินันท์ ใหม่วัด อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด สาขาหารเทา  ใบสมัคร
561011461 อากาฉ๊ะ บิลแหละ อาจารย์ กามารุดดีน อิสายะ   ด่าตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
591071297 ธฤต มั่นคงวิวัฒน์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  หาดใหญ่โกลเด้นคราวน์ จำกัด  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th