ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 174/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173[174] 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
611073242 อภิญญา ยวงใย อ.ดร.สุธี โง้วศิริ   
591071294 ณัฐวุฒิ พิทักษ์จินดา ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด สาขาระโนด  ใบสมัคร
611077290 มาริษา โสะดำ ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา 
611073203 ธีรารัตน์ เหลื่อมปุ๋ย ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
591011479 อัญมณี โจ้งบุตร อ.กามารุดดีน อิสายะ  บริษัท อ่าวนาง แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด  ใบสมัคร
591071246 นิสรีน รัตน์พันธ์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
591071264 วิชุดา ธรรมจินโน จารุมาศ เสน่หา  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
591071279 กูนาริดา มณีกามัน อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท เช็ค แอนด์ โชว์ จำกัด  ใบสมัคร
591011025 นที บัวแก้ว อ.ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
581011550 กัญญารัตน์ จันทร์คง กามารุดดีน อิสายะ  ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสนามบินหาดใหญ่ 
591011467 ลักขณา เพชรภูเวียง อาจารย์ กามารุดดีน อิสายะ  สถานกงศุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู 
591071306 ปุณยนุช ปฐมรัตน์ อ.ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์  บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด  ใบสมัคร
591011470 วานีต้า ชอบหวาน อ.กามารุดดีน อิสายะ  บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด ห้อง225 ชั้น2 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่  ใบสมัคร
591011476 อริยวรรณ นุชมี อาจารย์กามารุดดีน อิสายะ  Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah 
591071290 ซาฟาร่า บิลหมัด อ.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ชาญรวมช่าง จำกัด 
591071292 ฐิติวัฒน์ กั้วพานิช ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  ใบสมัคร
591071293 ณัชชา ทุ่งหว้า อ.ดร.สุธี โง้วสิริ  ฟอร์ด พี.วี.เค  ใบสมัคร
591071316 ศิโรรัตน์ อุยสุย อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ริมเพ เมเนจเมนท์ จำกัด  ใบสมัคร
591011265 ชุตินนท์ ชุ่มสวัสดิ์ อ.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Hula Hula Resort,Aonang Beach  ใบสมัคร
591011266 ฐิติรัตน์ นฤนาทมิ่ง อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Hula Hula Resort Ao Nang Beach  ใบสมัคร
591011297 อรณิชา เพชรชุม อ.สุธาสินี พรมแดน  โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง  ใบสมัคร
591071295 ธนาธร เกตุสุวรรณ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  ใบสมัคร
591011002 กชพร ส่งแสง อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
591011004 กาญจนา เนียมจอน อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
591011005 กานต์ธิดา พรมช่วย อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th