ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 176/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
[176] 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
591011118 กฤษนัย เพ็งแก้ว ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  PULLMAN PHUKET PANWA BEACH RESORT  ใบสมัคร
591011123 จารุวรรณ จันทรประดิษฐ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ยามาโตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด   ใบสมัคร
591011138 ปาลิตา ปานแก้ว ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
591011121 กาญจนา ปัจฉิมสิริ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด  ใบสมัคร
591011142 พิมพ์ชนก ทองสุข ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค   โรงแรมเรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา 
591011148 ฤทัยรัตน์ เพชรรักษ์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงพยาบาลพัทลุง  ใบสมัคร
591011164 สุธาวัลย์ สุระคำแหง ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ใบสมัคร
591011304 จิราภา สุทัศน์ ณ อยุธยา อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า  ใบสมัคร
591011322 ปัญรุจา ขาวเผือก อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน   Resava Holidays  ใบสมัคร
591011130 ชาญวิทย์ จองอัครวรัญญู ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด 
591011157 ศุภสิน อัศวเมฆานนท์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  ห้างสรรพสินค้าCentral Festival สาขาหาดใหญ่  ใบสมัคร
591011162 สุชาดา อ่อนศรีแก้ว ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงแรมกระบี่รีสอร์ท  ใบสมัคร
592021191 ชาคริต ทองนวล อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร์  บริษัท สกอร์ โซลูชั่น จำกัด 
591071460 จุฑามณี จู่เซ่งเจริญ ดร.สุธี โง้วศิริ  สนง.เอไอเอ คุณชัญญาเอก ยะเดหวา 
591071324 สุดารัตน์ กลับฉิ่ง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  ใบสมัคร
591011269 ณัฐภัทร คงจูด อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ออสการ์ วิลล่า อ่าวนาง กระบี่  ใบสมัคร
591011270 ณิชาภัทร ยีหรีม อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   โรงแรมเดอะไทด์ บีชฟร้อนท์ สิเหร่ ภูเก็ต 
591011279 ปัทมาวรรณ เสนขวัญแก้ว อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมคอนราด เกาะสมุย Conrad Koh Samui  ใบสมัคร
591071280 เกตุกนก ดวงจันทร์ อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมีลล์ จำกัด  ใบสมัคร
591071302 นิตยา กิตติบุญญาทิวากร อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)   ใบสมัคร
591011673 อรชร อุไรรัตน์ อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   โรงแรมเดอะมารีน่า ภูเก็ต  ใบสมัคร
591011274 นริศรา บุญสร้าง ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรม เดอะไทด์ บีชฟร้อนท์ สิเหร่ ภูเก็ต  ใบสมัคร
591011277 ปณิดา แซ่ตั้ง อาจารย์ ดร.สุธาสินี พรมแดน   โรงแรมกระบี่ ทิพา รีสอร์ท  ใบสมัคร
591071458 จุฑามาศ ยกแก้ว อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด  ใบสมัคร
591011299 อัญชิสา ภคสันต์ อาจารย์ ดร. สุธาสินี พรมแดน  โรงแรม เดอะไทด์ บีชฟร้อนท์ สิเหร่ ภูเก็ต  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th