ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 18/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17[18] 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
63101118 มัณฑฬิกา มีบุตร อาจารย์ธีระ ราชาพล  จีเอ็มเอ็ม เเกรมมี่ เพลส 
631011417 ก้องภพ พรหมช่วย อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธ์  Peace Laguna Resort & Spa  ใบสมัคร
631011451 ธีรวัจน์ ขวัญใจธนกุล ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทาร จำกัด  ใบสมัคร
631011521 เอกนฤน สังข์คำ ดร. แบร์ พิตต์พันธุ์  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต  ใบสมัคร
631011056 วีรภัทร ปานนิล ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631071271 ปัทมาวรรณ จันทร์ศรี ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์  โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา  ใบสมัคร
632041083 วัทน์สิริ แก้วเมือง ผศ.ดร.อัจรัตน์ สุวรรณภัคดี  บริษัท เพิ่มพูนโภคภัณฑ์ 
631011465 บารมี สูคีรี ดร. แบร์ พิตต์พันธุ์  Peace Laguna Resort & Spa  ใบสมัคร
631011044 ธราวุธ พรหมเมศร์ ผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ  สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา  ใบสมัคร
631011558 กรกฎ แก้วพิมล อาจาร์ย ทีปวิท พงษ์ไพบูลย์  สถานีโทรทัศน์Thai pbs ศูนย์ภูมิภาคหาดใหญ่  ใบสมัคร
632021001 กมลทิพย์ ทองปาน อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
632021007 ทินวุฒิ เกษแก้ว อาจารย์ ดร.สุทธิวัฒน์ ทองนาค  โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) 
632021015 ปิยะวัฒน์ ปานแก้ว อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์   ป่าพพยอมพิทยาคม 
632041062 ธีรภัทร พูลจันทร์ ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  ภาณุมาศฟาร์ม 
632041078 ภูมิ พงศ์พัฒนบุตร ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
632041082 วรากร คงย้อย ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัท จิติมาฟาร์ม จำกัด 
632041086 สรายุทธ เกิดวัน ผศ.ดร อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัท นทีโภคภัณฑ์ จำกัด 
632021120 ญาณิศา หลงกลาง อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์  เปอรุมาล์ เทคโนโลยี แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด 
632021125 นูรฮายาตี มะนะแล อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์   บริษัท เปอรุมาล์ เทคโนโลยี แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด 
632021131 ฟาซีลา สลาเมาะ อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์  บริษัท พาวส์โซลูชั่น จำกัด 
632021134 สุไวบะห์ นาวานิ อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์  เปอรุมาล์ เทคโนโลยี แอนด์ เทเลคอมมิวเนเคชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด 
632021136 อานัส อึแต อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
632021137 อารีนา เซ็ง อาจารย์ อาจารี นาโค  สถาบันทรัพยากรเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล 
632021138 อีลฮัม ยามะแอ อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์  บริษัท พาวส์ โซลูชั่น จำกัด 
632021140 กมลวรรณ คงภักดี รศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th