ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 180/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179[180] 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
582051064 เข็มภัสสร กิ้มจู้ อาจารย์ ดร.วิทยา เหมพันธ์  BIGGYM PHUKET 
582051067 เจนจิรา นาควิจิตร อาจารย์ดุสิต พรหมอ่อน  Biggym Phuket 
582051125 อรรถชัย หมีนหวัง อ.ดรชำนาญ ชินสีห์  fitnessfirst 
592021083 กมลเนตร หนูชูชาติ ผศ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล  โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ 
592021102 สัณห์ฤทัย ปากลาว ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม  บริษัท อาซันเซอร์วิส จำกัด 
592021107 อินทิรา จรุ่งแก้ว ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม  บริษัท อาซันเซอร์วิส จำกัด 
571011378 อรวรรณ นวลอ่อน อาจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล  บริษัท คีพอินทัช โปรเจ็คต์ จำกัด 
592021089 ณัฐวดี เอกสมบุญ ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม  บริษัท บี ฟู้ดส์โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
582051302 ธนารัฐ แก้วรักษ์ อ.เพ็ญพักตร์ หนูผุด  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 
582021462 ลลิตา ทับทุ่ย ดร. รังสฤษฎ์ อินทรโม   บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
581011654 ศาสตราชัย เกตุรัตน์ อ.อภิรดี สุภาพ   โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ 
592021082 กนกวรรณ เกษีสม ผศ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล  โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ 
592021092 นิธินันท์ ทองพันธ์ ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม  บริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด 
592021097 ปัทมาภรณ์ จันทการักษ์ ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม  บริษัท เซาเทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด 
581011599 คณากร กิติสาธร นางสาว อภิรดี สุภาพ  Internation Transport Workers Federation 
581071297 รัชชินันท์ ชูช่วย อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 
582021454 ทิพย์รัตน์ พรหมชาติ ดร. รังสฤษฎ์ อินทรโม  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
581071196 ซาลีน่าฮ์ เอกสุนทรวงศ์ อ.จารุมาศ เสน่หา  Royal Thai embassy Kuala Lumpur 
601073261 ภาสิริ ทองแดง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารออมสินสาขาพัทลุง 
601073262 เรวดี อ่อนรักษ์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารออมสินสาขาพัทลุง 
581011643 มูร์นี และแย อ. อภิรดี สุภาพ  ท่าอากาศยานานาชาติกระบี่ 
582051276 มานัส จันโส๊ะ อาจารย์สุธึร์ อินทร์รักษา  บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด (โรงงานแปรรูปไก่พัทลุง)  
581071310 เสาวลักษณ์ นกแอนหมาน อ. สุธีย์ โง้วศิริ  บริษัทการบินไทย การท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 
581011670 สูไหวบ๊ะ บอเกาะ อ. อภิรดี สุภาพ  ท่าอากาศยานานาชาติกระบี่ 
581011417 สิริภัสสร ศรีทอง อ.ดร พนิดา เชาว์พานิชย์เจริญ  Burasari Phuket 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th