ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 181/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180[181] 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
581011199 ปัญญาภรณ์ ทิวแพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค   บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) สาขาตรัง 
581011204 ไพศาล เอกรัตนงาม อ.ธีรพร ทองขะโชค  King Power International 
601073196 ฤทัยรัตน์ พรุเพชรแก้ว อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จํากัด 
601073213 สุนารี มินชะ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ชีย้งเฮง โฮมมาร์ท จำกัด (ซีโฮม) 
581071219 มนิศา ทองแก้ว จิราพร คงรอด  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) (พระราม2)  
581011073 ศดายุทธ นวลหอม อาจารย์ ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลเมืองสะเดา 
581011351 นฤมล แซ่ซึ่ง อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ 
581071264 ธนพนธ์ ขาวทอง อ.ดร.สุธี โง้วสิริ  วงษ์พาณิชย์ รับซื้อขยะสาขาสี่แยกสนามบินนอกหาดใหญ่ ค้าของเก่าหาดใหญ่ 
581011371 สุทธิดา สุวรรณรัตน์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ 
581011628 บุญสิตา พงศ์เลขา อ.อภิรดี สุภาพ  เครือข่ายสิทธิแรงงานประมง 
581011629 เบญจวรรณ แสงมุสิกข์ อ.อภิรดี สุภาพ  The Westin Siray Bay Resort & Spa, Phuket 
582051253 จุฑารัตน์ รักษายศ อาจารย์สุธีร์ อินทร์รักษา  บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
581011384 จริยา สมใจ อ. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   บริษัท จงเช่อรับเบอร์ ไทยแลนด์ จำกัด 
581011389 ธนุตรา หนูเดช อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท จงเช่อรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
581011202 พัทธมน มะลิพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงแรมเลอเมอริเดียน 
582021131 จุฑารัตน์ หวังประโยชน์ อ.ดร.พลากร บุญใส  บริษัท อินโนลาเท็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด 
582021132 ซาหาบูดิน โต๊ะเซ็ง อ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี  บริษัท วงศ์บัณฑิต(สาขาขุนทะเล) จำกัด 
581011727 ชนัย แซ่โซ อ.ดร.ธนภัทร เต็มรัตนกุล  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา 
581011220 กานดาศิริ โชคสมัยชูเกียรติ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) 
582021140 ศิราภรณ์ ตั้งถึงถิ่น อ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี  บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด 
571011349 กนกวรรณ เดชสถิตย์ อาจารย์กิตติคุณ ฤทธินิ่ม  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา 
582021142 อธิการ ฉิมพลี อ.ดร. พลากร บุญใส  บริษัทไทยฟูดส์ อาหารสัตว์ 
581011749 สุพิพัฒน์ เกษเหมือน อาจารย์ธนภัทร เต็มรัตนกุล  ไทยพีบีเอส ศูนย์ข่าวภาคใต้ 
581011754 อุรัสยา อรชร อาจารย์กิตติคุณ ฤทธิ์นิ่ม  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา 
581071154 รัชดาภรณ์ สุวรรณะ ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  Siam Marine Supply and Services Company Limited. 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th