ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 185/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184[185] 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
551071198 รัตนเทพ พัฒนรักษ์ อ.อนุวัต สงสม  เซนทรัล พลาซ่า สุราษฎร์ธานี 
561011213 อรณิชา บุญรัตน์ อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เอ็มเอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด 
551011510 ทิพวรรณ วงค์จันทร์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์  เดวิสทัวร์ แอนด์ เทรเวล เซอร์วิส 
561011457 อับดุลฮากีม สนู อ.มูหำหมัด สาแลบิง  สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ 
561011446 ยูสรี ดอเส็น อ.มูหำหมัด สาแลบิง  lสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ 
551011020 จุฑามาส ด้ามทอง อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลนครหาดใหญ่  
561011178 ณัฐกานต์ บิลหมัด ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 
561011518 ภัทริกา พิริยะภาคย์ อ.อภิรดี สุภาพ  Thai AirAsia Hadyai International Airport 
561011520 มิธิรา พิริยะภาคย์ อภิรดี สุภาพ  Thai AirAsia Hadyai International Airport 
561011504 นูรฮาฟีซา แลซอ อ.อภิรดี สุภาพ  สายการบิน คูเวต แอร์เวย์ 
561011538 สิริลปวีณ์ อัคคีสุวรรณ์ อ.อภิรดี สุภาพ  บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) 
561011468 กมลชนก ขวัญมณี อาจารย์อภิรดี สุภาพ  The Sarojin Hotel 
561011471 จันทร์วิมล หนูคำสวน อภิรดี สุภาพ  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2  
561011496 นันทิดา มีเเก้ว อาจารย์อภิรดี สุภาพ  The Sarojin Hotel 
561011515 ฟัตมา บากา อ. อิศรา คงธรรม  สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ 
561011522 ยูกิฟลี หะยีเต๊ะ อ.อิศรา คงธรรม  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
561011523 ยูฮัน สาแม อ.อิสรา คงธรรม  บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 
561011541 สุมาลี รุ่งนพกิจไพศาล อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 
561011527 วรรณนิสา เนตรทองคำ อาจารย์ อภิรดี สุภาพ (นางสาว)  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 
561011425 ชลิตา พันธุสะ อาจารย์อภิรดี สุภาพ  คูเวต แอร์เวย์ 
561011476 จิราภรณ์ ก่อเกียรติกานต์ อ.อภิรดี สุภาพ  ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 
561011540 สุทธิชัย ดวงใส อ.อภิรดี สุภาพ  Kuwait Airways 
561011482 ซัยนับ มะลี อาจารย์อภิรดี สุภาพ  ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 
561011463 อาหะหมัด กอตอ มูฮำหมัด สาแลบิง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกัวลาลัมเปอร์ 
561011458 อัยนี ลาเตะ มูฮำหมัด สาแลบิง  สำนักงานการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย กัวลา ลัมเปอร์ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th