ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 187/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186[187] 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
561011304 จันทร์วลัย เหลืองเพชรงาม อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  China Eastern Airlines 
561011306 ฉัตรกาญจน์ จันแก้ว อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมมิลเลนเนียมรีสอร์ท ป่าตอง ภูเก็ต 
561011307 ชฎาพร ถิระผะลิกะ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมมิลเลนเนียมรีสอร์ท ป่าตอง ภูเก็ต 
561011309 เชษฐ์ธิดา จันทร์ประเสริฐ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  The Royal Paradise Hotel & Spa 
561011314 ณิชากร หลิมสิริภาพ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
561011331 นันทกา แก้วบุตรหรั่ง อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
551071213 ศิริกาญจน์ แคล้วคลาด ผศ.ดร.อนุวัต สงสม  เทสโก้โลตัส สาขาสงขลา 
562021304 ทักษิณ หลังสตา HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD. 
562021315 พิชชากร จรจรัญ อาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์  HUAWEI 
551011748 ณัฐธยาน์ ตนายะพงศ์ อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
562041026 กรกนก สุขเกษม อ.ดร. ชลทิษา สุขเกษม  เบทาโกรภาคใต้จำกัด 
562041030 จารุภา บุญรัตน์ ผศ.ดร. ชลทิศา สุขเกษม  บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด 
562041029 คชาภรณ์ รองเดช ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม   บริษัท ดีแอนด์จี ฟู๊ดซ์ ซัพพลาย จำกัด 
562041031 จารุวรรณ เหาะวิหค อ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม  บริิษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
562041032 จุฑามาศ แก้วฉิมพลี ผศ.ดร.ชลธิศา สุขเกษม   บริิษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
562041037 ดารุณี ด้วงดี อ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม  บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด 
562041040 นุชจริน พุทธแสง ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม  บริษัท สยาม โกเด้นฟู๊ด จำกัด 
562041046 มาริสา บัวสุข อ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  
562041047 มุขรินทร์ ช่วยทอง อ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม  บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด 
562041048 รัตนา แสงจันทร์ ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม  บริษัท โกลเด้นฟูดส์ สยาม จำกัด 
562041051 วรารัตน์ ศรีนาม ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม  บริษัทโกลเด้นฟูดส์ สยาม จำกัด 
562041052 วลัยกรณ์ หาลี ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม  บริษัท โกลเด้นฟูดส์ สยาม จำกัด 
562041053 วิภาวดี ว่องสาริการ ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม  โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปดอยคำ จ.เชียงใหม่ 
562041054 วิไลรักษ์ คำโชติ อ.ดร. ชลทิศา สุขเกษม  บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด 
562041064 อภิญารัตน์ สุขสวัสดิ์ อ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th