ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 188/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187[188] 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
571081154 มูฮัมมัดอุสมาน ยือแร อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  Office of Student Development and Alumni  
601073163 คณาพร แสงชมภู อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัทบ้านซูซูกิ 
581011733 ธัชชา สุภาพ อาจารย์ ธีระ ราชาพล  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 
601077271 จัตตารีย์ ชูงสค์ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เชฟดรเลต หาดใหญ่ จำกัด 
601077277 พิชชานันท์ โบราณราช อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัทเชฟโรเลต หาดใหญ่ จำกัด 
601073187 ภัทรสุมินต์ แกล้วทนงค์ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) 
601077283 ศิริธนา โตแดง อ.จารุมาศ เสน่หา  บริษัทมิตซูทักษิณ จำกัด สาขาที่ 2 
571011369 ลักษิกา บุญช่วย อาจารย์ พจนา เดชสถิตย์   มูลนิธิดวงประทีป 
581011757 ชนุนาฏ เปลี่ยนจิตรดี พจนา เดชสถิตย์  เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ 
581071278 ประกายดาว มณีโชติ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
581071311 อติกานต์ บัวริน ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป จำกัด (มหาชน) 
581071313 อภิเชษฐ์ ธรรมดำรงจิต อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  
581011433 ชญาน์นันท์ สุขมิ่ง พจนา เดชสถิตย์  เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ 
581011437 ฐิติมา เตชะอนันต์ตระกูล พจนา เดชสถิตย์  บริษัท คอนโทรล คอมโพเน้นท์ จำกัด 
581011194 เนวดี แก้วนพรัตน์ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาสงขลา 
581011196 เบญจรัตน์ นวนกลับ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท สตูล ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด 
581011216 สดใส นันตะบุตร อาจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
601077285 สุธิชา ชูราษฎร์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท วี เค ออยล์ จำกัด 
581071149 ฝ่่าหรีด สุระคำแหง ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
601073211 สุดารัตน์ ช่วยชูศรี อ. จารุมาศ เสนหา  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
601073215 อดุลย์ มุเส็มสะเดา อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  Asian Hotel Hatyai 
581071169 อมรเทพ วิจะสิกะ ดร.อ.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ลูกปลาฟาร์ม จำกัด 
601073227 ฮัสซาลีน่า ขุนหมอน อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  Asian Hotel Hatyai 
581071184 กุลธิดา เส็นหลี อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด 
601073242 ณัฐนิชา โอพุ่ม ดร.สุธี โง้วศิริ  เมเจอร์ ซีนีเพล็ก กรุ้ป จำกัด (เมเจอร์รัชโยธินสำนักงานใหญ่) 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th