ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 19/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18[19] 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
632021138 อีลฮัม ยามะแอ อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์  บริษัท พาวส์ โซลูชั่น จำกัด 
632021140 กมลวรรณ คงภักดี รศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง 
631011018 มัณฑฬิกา มีบุตร ผศ. ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  : บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)   ใบสมัคร
632021194 อรวรรณ คิงคำ อาจารย์ ดร. ปิ่นแก้ว ศิริวงศ์  โรงเรียนบ้านคลองแงะ 
632121039 จารุวรรณ จุลจินดา รองศาสตราจารย์ ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร  บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
632121043 ชิราวุธ โยเทวะ พณัฐ กิตติพัฒนบวร  บจก. แมนเอ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (สำนักงานใหญ่) 
632121046 นราพร บุญศาสตร์ รศ.ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร  บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
632021211 ชวิศ แก้วรัตน์ อ. อาจารี นาโค  มหาวิทยาลัยทักษิณ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์) 
632021014 ปิยรัตน์ ทรงเลิศ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 
632021022 อังคเดีย หมาดโตะโสะ อาจารย์.ดร วิษณุ นภาพันธ์  โรงเรียนวิเชียรชม 
632021025 อาฟีฟะห์ มะทา อาจารย์ ดร.วิษณุ นภาพันธุ์  โรงเรียนวิเชียรชม 
632021027 อารียา สกุลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์  โรงเรียนวิเชียรชม 
632021064 วราภรณ์ ชำนาญกิจ ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์   
632021094 สิริเพ็ญ ธรรมขุนนุ้ย ผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็น  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
632041077 ฟาเดีย ยีสา อ.ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
632041087 สว่าง บัวทอง ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัท โชคสุขโภคภัณฑ์ จำกัด 
632041092 สุรพัศ เอี่ยมมหาคุณ ผศ.ดร. อัจฉรัดน์ สุวรรณภักดี  บริษัท หนองธงฟาร์ม จำกัด 
632091018 สุภา สาและมะ อ.ดร.เริงวุฒิ ชูเมือง   
632021142 เขมชาติ สีอ่อน รศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง 
632021144 ฐิตารีย์ ขุนพิทักษ์ รศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน 
632021147 ฟารีด้า จันทจิตต์ รศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง 
631071394 วิชชุดา ศรีทอง ดร.สุธี โง้วศิริ  Melia Phuket Mai Khao  ใบสมัคร
632121007 ซฮัด สาอะ อ.ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี  บริษัท เพียว เดอริมา แลบบอราทอรีส์ จำกัด 
632021171 กามารียะ เจ๊ะลี อาจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว ศิริวงศ์  บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด 
632121024 ศิรินันท์ ลุยจันทร์ อ.ดร. ณัฐกาญจน์ แดงมณี  โครงการกองทุนหมุนเวียนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเเละเครื่องสำอางจากธรรมชาติ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th