ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 193/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192[193] 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
552021510 ณฐพล ตุลาธร ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  บริษัท กรุ๊ปเน็ต เม็ทดิชิน จำกัด 
552021390 จิรวัฒน์ ขุนนุ้ย ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  บริษัท กรุ๊ฟเน็ต เม็ทดิชิน จำกำด 
551071414 มาริสา ขุนหลัด อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด 
551071416 ม่ารีหยาม บิลอะหลี อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
551011778 พัฑฒิดา บุระชัด อาจารย์อภิรดี สุภาพ  สายการบิน Thai Air Asia ท่าอากาศยานดอนเมือง 
551071429 วิไลลักษณ์ ฤทธิ์ธิกุน อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัทเบทาโกรภาคใต้ จำกัด 
551011782 พิสชา บุระชัด อาจารย์อภิรดี สุภาพ  สายการบิน Thai Air Asia ท่าอากาศยานดอนเมือง 
551011787 ภัทรสุดา ยิ่งสวัสดิ์ อาจารย์อภิรดี สุภาพ  บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด 
551011801 วันเฉลิม หมื่นนาค อาจารย์อภิรดี สุภาพ  บริษัท ซี แอนด์ พี เวิลด์ ทัวร์ 
551071369 กัลยรัตน์ รักวิวัฒน์ ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย  บริษัทเบทาโกภาคใต้ จำกัด  
551011279 อนุสาสนี เคล้าดี อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จำกัด 
552041067 กฤษฎา สุวรรณกาน อ.ดร. อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัทเบทาโกรภาคใต้ จำกัด สาขาหาดใหญ่ 
552041071 จตุภพ นวลศิรฺิ ดร. อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  ฟาร์มแม่ขรี 
552041077 ณิชารีย์ คงสนิท อาจารย์   บริษัท พี.เอส.คอนแทคท์ ฟาร์มมิ่ง จํากัด 
552041080 นนทรักษ์ แก้วราม อ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภัคดี  บริษัท พี.เอส.คอนแทคท์ ฟาร์มมิ่ง จำกัด 
552041083 พัทธพล ชัยชะนะ อาจารย์    
552041090 ศสิวะ สุทธิมาส อ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี   
552041098 นฤมล หลักขัน อาจารย์   บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด สาขาหาดใหญ่ 
551011251 ภูสุดา อรน้อม อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จำกัด 
541011737 นัจญมา อิสสภาพ อ.ไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย  บริษัทไลอ้อน เมนทารี จำกัด 
551071321 วนัสนันท์ สานวน อ. อรศิริ ลีลายุทธชัย  ห้างจังซีลอน 
552041069 ขนิษฐา แสงจันทร์ อ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 
552041089 วิภาดา รสมัย อ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  ฟาร์มสุกรพันธุ์สงขลา บริษัทเบทาโกรภาคใต้จำกัด 
551071141 กมลมาศ พะสริ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด 
551071158 เฉลิมขวัญ ไชยชนะ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด  

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th