ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 194/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193[194] 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
581011671 อนุรักษ์ กุลตัน อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  Banyan Tree Phuket 
581071349 ธณัฐฐา บัวใหม่ อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด 
601073156 กนกวรรณ ข้าเจริญ อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัทสินทรัพย์ทอง จำกัด 
601073168 เจนจิรา ใจเย็น อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท สงวนพาณิชย์ เอวี จำกัด 
581071377 ภานุมาศ เอกแก้ว อาจารย์ ดร. พินิจ ดวงจินดา   บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) 
601073172 ณัฐพงษ์ ผ่านในเมือง อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท สงวนพาณิชย์ เอวี จำกัด 
581071126 ฐิติกร อาสาสุวรรณ อ.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท สกายเทรด เซอร์วิสเชส จำกัด 
601073175 ทอฝัน แดงฟู อาจาย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัทสินทรัพย์ทอง จำกัด 
581071138 ธีรภัทร์ จูเฉย อ.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี   
601073188 ภัทราพร แก้ววิจิตร อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 
601073194 เรวดี สุวรรณรัตน์ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาสงขลา 
601073198 วรรณดี หมานเจริญ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  เทศโก้ตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาสงขลา 
601073200 วัศยา จันทร์ไข่ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 
581071158 วิจิตรา ประทุมวรรณ อาจารย์ ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารออมสิน สาขาวชิรา สงขลา 
601073207 สโรชา แดงนิ่ม อาจารย์จารุมาศ เสน่หา   บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
601073214 เสาวลักษณ์ เพชรนาค อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
601073218 อภิญญา อนุชาติ อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาสงขลา 
601073221 อัญชลีพร เกตุแก้ว อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา   บริษัท จ.วินิต จำกัด (สาขาทุ่งสง) 
581071174 อัสมาอ์ หะยีหะซา วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ธนาคารออมสิน 
601073222 อาทิยา คงตุ้ง อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  บริษัทสินทรัพย์ทอง จำกัด 
601073269 สุภิศา ปิยะธนพงศ์ ดร. สุธี โง้วศิริ  บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
601073275 อังค์วรา ศรีสว่าง อ.ดร.สุธี โง้สิรี  หจก.เคนิกยนต์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส (สนง.ใหญ่) 
581011591 อาเดียร์ มะเกะ อ.กามารุดดีน อิสายะ  ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
582041001 กรรณิกา คงภักดี อ.ศรัณญภัส รักศีล  สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ 
581071273 นวินดา เขียวบุญจันทร์ อ.สุธี โง้วศิริ  United Offshore Aviation (UOA) 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th