ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 197/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196[197] 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
581071223 รัชนีกร เซ่งง่าย การตลาด  โรงแรมเซ็ฯทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย (หาดเฉวง) 
581071254 จินตนา บินหมัด ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท มหาชัยขนส่งภาคใต้ จำกัด 
581071265 ธนาธรณ์ ทองคุปต์ อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  บริษัท กฎหมายอรรถวุฒิ จำกัด 
581011363 ยุพารัตน์ หลงฮัน อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมเดอะไทด์ บีชฟร้อนท์ สิเหร่ ภูเก็ต 
581011659 สิมิลัน กันตังกุล อ. อภิรดี สุภาพ   สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต 
582041147 แววตา อินทร์เพ็ชร ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด 
581081147 ธาริณี วิสมิตะนันทน์ อาจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล  หจก. นี๋ห่าว ออร์กาไนเซอร์ 
582041164 อรวรรณ ศรีวิเชียรอำไพ ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภัคดี  มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย 
581011032 ธัญพงศ์ ไทยเจริญดี อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  Office of Student Development and Alumni 
601073240 ณพิชา โต๊ะลาวัล อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดสงขลา 
581011552 กุสุมา มัคโช อาจารย์กามารุดดีน อิสายะ  Langkawi Seaview Hotel 
581011553 จริยา ขวัญหลี อ. กามารุดดีน อิสายะ  School of Humanities,Universiti Sains Malaysia 
581011044 นิตติกา จันทร์ประกอบ อาจารย์ ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานลำภูรา จังหวัดตรัง 
601073267 สุนิตา สายสะโร อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง จังหวัดสงขลา 
581011576 มัธณา ใยเล๊าะ อาจารย์กามารุดดีน อิสายะ   LangkawiSeaview Hotel 
581011081 สัญชัย หมวดเมือง ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  การกีฬาแห่งประเทศไทย 
581011342 กิตติ พฤติวิทยากุล อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  เดอะ ไทด์ บีชฟร้อนท์ สิเหร่ ภูเก็ต 
581011343 ครองขวัญ สกุลคง อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ 
581011358 พิชญานิน สังข์ขาว อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมเดอะ ไทด์ บีชฟร้อนท์ สิเหร่ ภูเก็ต 
581071271 นนทวัช สมจิตร์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ   บริษัทดารา วอเตอร์ 
581071296 รติรัตน์ ธรรมชาติ อ.ศร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท นำรุ่งเคหะภัณฑ์ จำกัด 
581071304 ศิรินันท์ พรมเส้ง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออนชอร์ เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย (OSS) 
581011226 อสมา เมืองเล่ง ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาตรัง 
601073271 สุวิษา บัวแก้ว อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพัทลุง 
581071295 รติกาล มาระตา อ.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ซีทรานส์ มัลติโมดัล ทรานสปอร์ต จำกัด 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th