ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 198/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197[198] 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
551011500 ชนัญชิดา อุณาตระการ อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Spring Airlines 
551011522 พนิดา มงคลรัตนมณี อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  นิวเฟรนด์ ทัวร์ 
551011523 พรปวีณ์ รัตนมุณี อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Spring Airlines 
551011515 นัสเราะห์ หะยีสุหลง อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิช  เดวิสทัวร์ แอนด์ เทรเวล เซอร์วิส 
551011234 นภัสสร ปาลรัตน์ อ.ดร. ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมแพล็กซ์ จำกัด (สาขาศรีภูวรนารถ) 
551011524 พีรกานต์ กุลรังษี อ.ดร.พนิดา เชาว์พานิชย์เจริญ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต 
551011272 สุภาพร คงสงค์ อ.ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด (สาขาศรีภูวนารถ) 
551011829 อัสรี หลังยาหน่าย อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  โรงแรม รายาวดี กระบี่ 
551011088 สารีนา แวนิ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน   ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี 
551011010 กิตติยา นวลจำรัส อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอเขาชัยสน 
551011043 ธีรวัฒน์ ทองเมือง อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ทำการปกครองจ. นราธิวาส ศาลางกลางจ. นราธิวาส 
551011061 พัชรี ณ พัทลุง อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอเขาชัยสน 
551011066 มณีรัตน์ ไชยคง อาจารย์   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
551011105 อุทัยวรรณ ตรีวัย อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
551011505 ณัฎฐธิดา ยีหวังเจริญ อ.ดร.พนิดา เชาว์พานิชย์เจริญ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต 
551011024 ฉัตรสินี จันทร์อิน อาจารย์   เทศบาลเมืองสะเดา 
551011046 นันทวัน เริ่มวงศ์ อาจารย์   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
551011085 สถาพร รุกขชาติ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน   เทศบาลเมืองม่วงงาม 
551011004 กนิษฐ์ ยานะวิมุติ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๒ 
551011776 พรรณนิดา เร็วเรียบ อ. นวลทิพย์ มหามงคล  รายาวดี รีสอร์ท แอนดื สปา(ไร่เลย์) 
551011548 อนัญพร เจริญ อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ 
551011045 นรินธร สุวรรณมณี อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา 
551011095 เสาวณีย์ ณ นคร อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง 
551011220 โชติวัฒน์ จันทร์เมือง อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) 
551011008 กิตติทัต งามพร้อม อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง  

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th