ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 198/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197[198] 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
581071301 รุวัยดา หะยีสะมะแอ อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  บริษัท มหาชัยขนส่งภาคใต้ จำกัด 
601073165 จารุมน ยาหัวดง อาจารย์ จารุมาศ เสน่หา  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 
581071139 นราทิพย์ ตุลยสุข ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
581011002 กัญญารัตน์ เกษตรสุนทร อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง  
601073276 อัมลิกา จันทร์มุณี อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท หาดใหญ่ อินเตอร์คาร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (เชฟโรเลต หาดใหญ่) 
581071268 ธัญชนก จันทร์ประดิษฐ์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขายะลา 
581071276 นุชรี ปิยะรัตน์ อ.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
581071280 ปรีชยานันท์ วังคะฮาต ดร.สุธี โง้วศิริ  อาร์เอส คาร์เซอร์วิส 
581011633 พันธิตรา นวลย่อง อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach 
581011383 กุสุมา นิรกุล อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  PGS Hotels Casa Del Sol 
581071308 สุธิณี ศรีจันทร์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด 
581071315 อมิตา สุวรรณโล ดร.สุธี โง้วศิริ  อาร์เอส คาร์เซอร์วิส 
581071133 ธงไชย ชัยเพชร ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) 
581071148 ผการัตน์ หนูแก้ว ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สงขลา 
581071160 วิลาวรรณ ศรีสมบัติ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ๋ จำกัด 
581011007 โกมล คลายทุกข์ อาจารย์ ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน  ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
581011015 ชนิดาภา เพ็ชรโภคา อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลทุ่งลาน 
601073232 เกวลิน เมโส อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารออมสิน สาขาสิงหนคร 
601073235 จารุวรรณ โสภาจารย์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัทแปลนครีเอชันส์ จำกัด 
601073244 ดลญา แก้วมณีย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารออมสิน สาขาสิงหนคร 
601073253 ปัทมา หมื่นชุม อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารออมสินศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตสงขลา 1 
581011047 ปรียาภรณ์ รังทอง อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล  
581011560 ดันยา อามะ อ.กามารุดดีน อิสายะ  Wiya Tour and Travel 
581011561 ธิดารัตน์ เหลนเพชร อาจารย์กามารุดดีน อิสายะ  ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 
581011562 ธิติยาภรณ์ แข็งแรง อาจารย์กามารุดดีน อิสายะ  ท่าอาศยานนานาชาติกระบี่ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th