ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 20/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19[20] 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
632021193 ศุภาวดี บิลละเบ๊ะ อาจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว ศิริวงศ์  บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด 
632121049 โนรฮันนะห์ กอเด็ง ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์  บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด 
632121071 ฮัมดียะห์ ลีหะมะ รองศาสตราจารย์ ดร. พณัฐ กิตติพัฒนบวร  บริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด 
63212018 พรพิพัฒน์ คงเอียด อ.ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี  บริษัท ลักส์มิน จำกัด 
632021005 ไซฟรอน รักดี อาจารย์ ดร.สุทธิวัฒน์ ทองนาค  โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) 
191990030 ซีตีโนรีซา ปาติง อ.ดร.ณัฐกาญจน์ แดงประดา  บริษัท ลักส์มิน จำกัด 
632021006 ติณณภพ แก้วดวง อ.ดร.วิษณุ นภาพันธ์   โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต 
632021011 นายีบะห์ หะยีอาแว อาจารย์ ดร.วิษณุ นภาพันธ์  โรงเรียนศาสนบำรุง  
632021026 อามานี สาและมะ อาจารย์ ดร.วิษณุ นภาพันธ์  โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา 
632021029 ฮากีมี สะดียามู อาจารย์ ดร.วิษณุ นภาพันธ์  โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา 
631011135 วาสิตา คงหนู ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  Patong Paragon Resort & Spa  ใบสมัคร
632041054 กันตพล หนูรักษ์ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง , ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  จิตติมาฟาร์ม 
632021090 พิมลรัตน์ แซ่ฉั่ว ผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็น  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
632041059 ตรีภพ ทองรงค์ ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  เจริญโชคอำนวยฟาร์มควายกระบี่ 
632041061 ธิดารัตน์ พรหมแก้ว ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัทพนัสโภคภัณฑ์ จำกัด 
632041063 ธีรภัทร มากสง ผศ.ตร. อัจฉรัดน์ สุวรรณภักดี  บริษัทเบทาโกรอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด 
632041066 นันทิชา เรืองสังข์ ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัท หนองธงฟาร์ม จำกัด 
632041074 พรทิพรัตน์ ยอดการ อาจารย์อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  IB Ranch Sichon Farm 
632041080 มินตรากานต์ อ่อนละมุล ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัท นทีโภคภัณฑ์ จำกัด 
632041085 ศุภกิตติ์ แสงใส ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  เจริญโชคอำนวยฟาร์มควายกระบี่ 
632041088 สาวิกา ลิบแป้น ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี,อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ส่งแสง  บริษัท จิตติมาฟาร์ม จำกัด 
632041094 อดิศร นวลวิลัย ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัท นทีโภคภัณฑ์ จำกัด  
632041097 พิณทิพย์ คงทอง ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัท นทีโภคภัณฑ์ จำกัด 
632121001 กนกวรรณ ช่วยนวล อ.ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 12/1 ตรัง 
632021172 โซฟา เจ๊ะแต อาจารย์ ดร.วิษณุ นภาพันธ์  โรงเรียนศาสนบํารุง 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th