ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 203/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202[203] 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
581011029 ธนิสร ฉิมแก้ว อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดสงขลา 
581011031 ธัญญาเรศ ศิริบูรณ์ อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน   เทศบาลเมืองคลองแห 
581011034 ธิดาภรณ์ ชาตรี อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลกำแพงเพชร 
581011035 ธีรศักดิ์ กองคิด อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง 
581011036 ธีระวุฒิ เกื้อเพชรแก้ว อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
581011039 นริศรา แบนกอย อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
581011042 นัสรีน มีเด็ง อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล 
581011048 ปองพล เห็นดีน อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
581011051 พงษ์พัฒน์ บุญเทียม อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา 
581011563 นาเดีย เด็งระกีนา อ. กามารุดดีน อิสายะ  HHA ASSOCIATES SDN. BHD. 
581011052 พชรดนย์ มั่นคง อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 
581071215 พรรณพัชร หลีบู อาจารย์จารุมาศ เสน่หา  ด่านศุลกากรสงขลา 
581011058 ภัสสร คงเด็ด อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร 
581011071 ชยุตพงศ์ บุญขวัญ อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค9  
581011074 ศยามล รัตนมณี อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 
581011076 ศาศวัต ศศิพิสุทธิ์ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 
581011077 ศิริประภา ค่ำจุน อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  เรือนจำอำเภอนาทวี 
581011589 อัสมา หีมอะด้ำ อาจารย์กามารุดดีน อิสายะ  ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ 
581011084 สุทธิดา สังมา อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสงขลา 
581011340 กฤษติกา เจริญเขต อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  เชอราตัน สมุย รีสอร์ท (Sheraton Samui Resort)  
581011085 สุธิพงศ์ เสดเสน อาจารย์ ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง 
581011087 อติชาติ ช่วยขำ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง 
581011088 อนงนุช ปลอดขำ อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอเขาชัยสน 
581011093 อิมรอน หรันหลัง อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง 
581071258 ซารีนา กาเดร์ ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขา ปัตตานี 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th