ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 205/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204[205] 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
581011399 พิจิตรา ภูนิล อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สถานีหาดใหญ่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
581011359 พิชามญช์ ทิพย์วาศรี อ.ดร.สุธาสินี พรมแดน  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
581011653 ศศิธร ชูรส อ.อภิรดี สุภาพ  โรงแรมรายาวดี 
581011364 รุ่งนภา สังข์สินไชย อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัทหาดใหญ่ ซีแอนด์พี จำกัด 
581011361 ภัททิรา น้ำผุด อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเรียนสภาราชินี 
581011375 อรุณี กิ้มเส้ง อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท - นอลติคอล - กะตะบีช 
581011377 อัสมา สายสะอิด อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัทหาดใหญ่ ซีแอนด์พี จำกัด 
581011369 สิรภัทร นิ่มดำ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท-นอลติคอล-กะตะบีช 
581011413 ษมาพร หนูยิ้มซ้าย อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต  
581011382 กาญจนา เจนใจ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท รัชดานิรมิต จำกัด 
581011393 ปฏิมา ขวัญแก้ว อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท รัชดานิรมิต จำกัด 
581011412 วราภรณ์ สมาแฮ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท รัชดานิรมิต จำกัด 
581011349 ธัชพล บุญเกื้อ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 
581011350 นพดล หารเทา อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 
581011415 สิทธิโชติ แก้วชะโน อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 
581011631 ปัณฑิตา ไชยพลบาล อ.อภิรดี สุภาพ  บริษัท ภูเก็ตฟิต จำกัด 
581011410 วรพิชชา ปริศวงศ์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ 
581011056 ฟ้ารุ่ง สาตร์ไพศาล อาจารย์ ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน  HBU-Uclan School of Media, Communication Creative Industries, Hebei University 
581011639 มัลลิกา ศรีจันทร์ทอง อ.อภิรดี สุภาพ   Royal Thai Consulate-General, Penang 
581011675 อัญชิสา สะมะแอ อ. อภิรดี สุภาพ  Royal Thai Consulate General 
571011125 นพเดช เขียวแต้ม อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน  บริษัท ซีอาร์ หาดใหญ่ (ประเทศไทย) จำกัด 
571011154 สุนันทา ทองฤกษ์ อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน   บริษัท ซีอาร์ ภูเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด 
571011135 พิมพ์วิภา จิตโสภา อาจารย์ดร.อรพินท์ บุญสิน  บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 
571011117 จันจิรา อนงค์ อาจารย์ ดร.อรพิน บุญสิน  บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล เเอนด์ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด 
571011131 เนตรทิพารัตน์ ยางทอง อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน  บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th