ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 206/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205[206] 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
541011534 ภานุวัชร์ แก้วเหมือน อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Hong Kong Airlines Limited 
541011535 มนฤทัย แก่นอินทร์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ห.จ.ก.รุ่งเจริญพลาซ่า (โรงแรมอาโลฮา) 
541011529 พัณณิตา สงฆ์ชู อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
541011532 ภัทธินี แซ่ตัน อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
541011505 กนกวรรณ ประเสริฐ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต 
541011511 จารวี อ่อนแก้ว อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมเดอะ รีเจนซี่ หาดใหญ่ 
541011512 จิตรศิริ ไข่คง อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต 
541011514 ชลธิชา ชูเลิศ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
541011533 ภัสสร์ศุภางค์ เสาวรัญ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมเดอะรีเจนซี่ หาดใหญ่ 
541011538 วิพรรษา คำแก้ว อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
541011547 อุบลวรรณ สมัยสงค์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Centara Hotel Hat Yai 
541011520 ธัญสินี ทองเพ็งจันทร์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Sugar Marina Resort-Art-Karon Beach 
541011507 กาญจนา นิลจันทร์ อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   โรงแรมภูเลย์เบย์อะริทซ์คาร์ลตันรีเซิฟท์ 
541011519 ธัญพิชา แซ่หลี อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   สถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 
541011527 เปมิกา ชูวัลย์ อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   สถานีตำรวจท่องเที่ยว 5  
541011508 กาญจนารัติ อุไรรัตน์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด 
541011517 ฐิตาภรณ์ แก้วพิบูลย์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ สนามบินสุวรรณภูมิ 
541011795 ธนาภา แซ่หวัง อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สายการบินไชนาอีสเทิร์น แอร์ไลน์ สุวรรณภูมิ 
541011540 ศลิษา ฉายามนตรี อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Sugar Marina Resort - Art - Karon Beach 
541011542 ศิริประภา รัชดาชาน อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมภูเลย์เบย์อะริทซ์คาร์ลตันรีเซิฟท์ 
541011544 สิริลักษณ์ จันทร์สงค์ อาจารย์ดร.พนิดา เชาว์พาณิชเจริญ  โรงแรม โนโวเทล เซ็นทารา หาดใหญ่ 
541011545 สุนันทา ชูนุ้ย อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  BP Grand Tower Hotel โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ 
541011548 ฮุสนา หะยีวาจิ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด 
541011713 จตุรวัฒน์ จันทิมางกูร อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  Patong Beach Hotel 
541011735 ธีรวัต ศุภกิจธนวัฒน์ อาจาร์นวลทิพย์ มหามงคล  ด่านศุลกากรสะเดา(ด่านนอก) 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th