ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 207/249    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206[207] 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
551011252 มธุรส สุรัตนพรกุล อ.ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ  เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
541011198 อดิสร วรรณสุวรรณ อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอนาหม่อม 
551011222 ณัฐณิชา คงทน อ.ดร. ธีระพร ทองขะโชค  บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด 
551011226 ทรงพล ตั้นสุวรรณ ดร.อ.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  
551011227 ทิพวรรณ ระวังวงศ์ อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 
551011232 ธัญญาเรศบ์ ดวงเขียว อ.ดร.ธีรพร ทองขโชค  สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด 
551011267 สุดาพร ทุมเพ็ง ดร.อ.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 
551011282 อมีน่า สีมั่น ดร.อ.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 
551011289 อาทิตยา อินทรภักดี อ.ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ  บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 
551011207 กรรณิการ์ คงนิล อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง 
551011242 เฟาซาน หลังเกตุ อ.ดร.ธีพร ทองขะโชค  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด(มหาชน) 
551011246 ภานุวัฒน์ โทบุรี อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค   เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
551011247 ภานุวัฒน์ เอ่งฉ้วน อาจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ  โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 
551011266 สุกัญญา สุดทุ่ม อ.ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ  โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 
551011275 เสาวลักษณ์ มุสิกรักษ์ อ.ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ  โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 
551011284 อรณี พุ่มนวน อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง 
551011285 อรรถชัย สุวรรณชาตรี อ.ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ  เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
551011202 กนกวรรณ รัตนสมบูรณ์ อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัทอมฤตแอนด์แอสโซซิเอทส์ลอยีสติคส์ จำกัด 
551011738 เจริญพร ฤทธิธร อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  กระทรวงการต่างประเทศ 
551011802 วันดี ณ ลำปาง อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  โรงแรมเวอราตันกระบี่ 
551011225 ดวงนภา รอดผล อาจารย์   บ.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จก. 
551011244 ภัทสรา ทองสีพราย อ.ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ  บริษัท หาดใหญ๋สหมอเตอร์ จำกัด 
551011257 วนิดา ลิบงค์ อาจารย์ปาริฉัตร ตู้ดำ  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่  
551011260 วราลักษณ์ คงแก้ว อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ  Central Festival Phuket 
551011790 มุทิตา เปียกลับ นวลทิพ มหามงคล  โรงแรม เชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th