ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 208/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207[208] 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
571011120 ชนิกา บิลหีม อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน   บริษัท บิีกซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 2 
571011009 จิรันตน์ณัท พรหมมณี อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน   สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 
571011015 ณภัทร นิลเพชร์ อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา สาขาหาดใหญ่ 
571011273 ณิดาพร ชินนาค อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเต็ล (Buri Sriphu Boutique Hotel) 
571011029 นิตยา รัตนพันธ์ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานชลประทานที่ 16 
571011032 ปริญญา ศรีใหม อาจารย์ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ  
571011035 ปวีกรณ์ ทองแท้ อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต 
571011041 พิมลภรณ์ แออุดม อ.ดร.ทวนทง ครุฑจ้อน  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 
571011048 รัชชานนท์ แก้วหมุน อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน   สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง 
571011056 สายทิพย์ เม่งสุวรรณ อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต 
571011141 มุกดา เอื้อโภศิณธ์ อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่า คอมเพล็กซ์ จำกัด 
571011317 ดนยา เพชรยอดศรี อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท นานมี จำกัด 
591073135 เนตรนภา สุวรรณชิต อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 
571011163 อรษา คงช่วย อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน   โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  
591073140 ปาริชาติ นิยมเดชา ดร.สุธี โง้วสิริ   
591073102 ลลิตา ทิพย์หมัด อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ท่าอากาศยานหาดฬหญ่ 
591073121 กนกนาฎ เอียดมาก อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท เอส วี ออโต้ไทร์ 
591073122 กนกวรรณ สุขโณ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ   บริษัท ค็อกพิท คาร์โปรเทคเตอร์ จำกัด 
591073133 ทิฆัมพร สุวรรณการณ์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
591073146 รัตน์กมล บวชดีน อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารออมสินสาขาสิงหนคร 
571011049 รัตติยา หมัดอะดั้ม อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  บริษัท ชูเกียรติยนต์ หาดใหญ่ 
571011314 ช่อผกา เกียงกระโทก อาจารย์ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   โรงแรมเรเนซองส์ภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์สปา 
571011347 อาริยา เพชรฤทธิ์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  The Royal Paradise Hotel&Spa 
571011308 กมลทิพย์ ชายะพันธุ์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  The Royal Paradise Hotel&Spa 
571011343 อมิตา อรรถรัฐ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท เดอะ คอรัล รัฟ คาบาน่า จำกัด 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th