ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 21/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20[21] 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
621011154 ปพิชญา ขวัญดำ อาจารย์ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  บริษัท เอเชีย โลจิสติกส์ จำกัด  ใบสมัคร
621071350 อภิญา แก้วทอง ดร.สุธี โง้วศิริ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสะท้อน  ใบสมัคร
621011447 ชนาพร สุวรรณคีรี อาจารย์ปิยธิดา คงวิมล  โรงเรียนพัทลุง  ใบสมัคร
621011202 อิมรอน ราชชำรอง อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์   Centara Grand Beach Resort and Villars Krabi  ใบสมัคร
621071382 อานัส หมัดอาดำ อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  บจก.หาดใหญ่นครินทร์  ใบสมัคร
621011502 มัสตูรา ยุโสะสะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูหำหมัด สาแลบิง  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล   ใบสมัคร
621071151 ภัณฑิรา อินทเล ผศ.ดร.วิลาวัณย์ จันทร์ศรี  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา2  ใบสมัคร
621071200 กฤตเมธ ศรีทองใส ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม  บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621071296 กนกพร ภัทราดูลย์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง  ใบสมัคร
621071311 นาดีญา มีดิงซามา อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  สหกรณ์ออมทรัพย์ ษะกอฟะฮ์อิสลาม  ใบสมัคร
621071319 ผกามาศ เพ็ชรหนู อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  The Pizza Company (สงขลา)  ใบสมัคร
621011163 พัชรีย์ ชูสง อาจารย์ ชีวนันท์ คุณพิทักษ์  บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621071325 ภัทรวดี ธรรมสุทธิไพศาล อ.ดร. สุธี โง้วศิริ  สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง  ใบสมัคร
621071355 อิบตีซาม เด็ง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท มากี้ช็อป2017 จำกัด  ใบสมัคร
621071365 ตุลยนิษถ์ มณีรัตน์ อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  ห้างสรรพสินค้าลีทรัพย์สิน  ใบสมัคร
621071366 ธนกร ภู่ขาว ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็ก  ใบสมัคร
621071372 ปฐวี แซ่ตั้ง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  บริษัท ชีต้าร์-พีเทรีส จอยท์เวนเจอร์ จำกัด  ใบสมัคร
621071121 ธัญชนก ทศจิตร ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท สิงห์อรฉัตร จำกัด  ใบสมัคร
621071378 สิรวิชญ์ แซ่เชื่อง อ.ดร.สุธี โง้วศิริ  โรงภาพยนตร์ อีจีวี สาขา ไดอาน่า หาดใหญ่ (ไดอาน่า คอมเพล็กซ์)  ใบสมัคร
621071137 ประภาวรรณ มากมูล ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ใบสมัคร
621011493 นนทพร ตรีรัตนธำรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูหำหมัด สะแลบิง  Universiti Malaysia Perlis  ใบสมัคร
621011512 ณัฐพงษ์ นกนวน ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูหำหมัด สาแลบิง  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล  ใบสมัคร
621011059 ธิดารัตน์ เพชรสนั่น อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง   ใบสมัคร
621071513 กมลฉัตร ชูขาวศรี ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, เมอร์ลิน บีช  ใบสมัคร
621011623 ธีรภัทร หึงษาชู อ.ดร.ศุภานัน พรหมมาก  Pimalai Resort and Spa  ใบสมัคร

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th