ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 210/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209[210] 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
541011105 ธนภัทร์ สิงห์เถื่อน ทวนธง ครุฑจ้อน  The Singora Hotel (โรงแรมซิงกอรา) 
541011140 ฟาซีลา ลอแม นายทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานจังหวัดนราธิวาส 
541011147 มัสนี ศรีมลายู นายทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี 
541011161 วรัญญา เสบหรีม นายทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
541011187 สุชาติ ณรงค์กูล อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
541011189 สุนิสา มะณีรัตน์ อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  ศุนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 34 จังหวัดพัทลุง 
541011204 อรพิมล วิสมิตนันท์ นาย ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง 
541011206 อรระวี นุ่นนิล นายทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
541011208 อัจฉราพรรณ หนูชุม นายทวนธง ครุฑจ้อน  ทัณฑสถานหญิงสงขลา 
541011210 อัญวีณ์ วรนิธิศพัฒน์ นายทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลเมืองสิงหนคร 
541011213 อาทิตย์ บุญรัศมี อาจารย์ ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
541011214 อามาดา กาเดร์ อาจารย์ ทวนธง ครุฑจ้อน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
541011215 อุเทน ทองรอด อาจารย์ ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตรัง 
541011216 อุสมาน หมัดยุโส๊ะ อาจารย์ ทวนธง ครุฑจ้อน  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
541011081 กมลวรรณ ยิ้มยิ่ง อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร 
541011082 กรรณิกา บุญรอด นาย ทวนธง ครุฑจ้อน  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา 
541011083 กัมปนาท ศรีริรัตน์ นายทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลเมืองสิงหนคร 
541011084 กาญจนา จันไกร อาจาย์ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง 
541011085 กิตติชัย หลงละเลิง นายทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลนครสงขลา 
541011089 จิตกร ทองขำดี อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา 
541011091 จินดา สมาธิ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง 
541011092 จุฑามาส ชีณพันธ์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า 
541011094 ชนัญชิดา ทองสงฆ์ นายทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา 
541011095 ชุติญาภรณ์ วงศ์กระจ่าง อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน 
541011096 ชุติมา แก้วดีเลิศ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th