ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 210/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209[210] 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
571011118 จันทร์จิรา ปูทองจันทร์ อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน  บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด 
571011119 จิตรพิสุทธิ์ คงอยู่ อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน  บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) 
571011152 สุกัญญา ไมหมาด อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน  บริษัท ซีอาร์ หาดใหญ่ (ประเทศไทย) จำกัด 
571011162 อรภัทร สุวรรณ อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน  โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 
571011278 นภัทรศร อินทรสุภา อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมชูการ์ปาล์มแกรนด์ ฮิลไซด์ 
571011315 ณัฐธิดา สุวรรณะ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ภูเก็ตไนน์ จำกัด 
571011330 พาขวัญ พรหมแจ้ง อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ 
571011338 วาสนา ลักษณวงศ์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาวณิชย์เจริญ  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 
571011124 ธิติสุดา บัวชื่น อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
57101051 วรญา พงษ์เวชรัตน์ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา 
571011115 คามิน วิมลกาญจนา อ.ดร.อรพินท์ บุญสิน  งานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
571011161 อภิวรรณ ใจสว่าง อ.ดร.อรพินท์ บุญสิน  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
571011340 สวนีย์ หนูการุโณ อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สถานีภูเก็ต,ท่าอากาศยานภูเก็ต 
571011323 บุญพิทักษ์ รสสุคนธ์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร 
571011112 กชมน ศรีไหม ดร. อรพินท์ บุญสิน  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 
571011331 มณีทิพย์ คงเพชร์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ชูการ์ มารีนา รีสอร์ท แฟชั่น กะตะบีช  
571011275 ธัญญาลักษณ์ ทองใบ อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล 
571011312 กานต์สินี ชิตพงษ์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมชูการ์มารีน่า รีสอร์ท นอติคัล กะตะบีช  
571011316 ณัฐริกา ญาณรัตน์ อาจารย์ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท-เซิร์ฟ-กะตะ บีช 
561011453 อดินา ยีระมัน มูหำหมัด สาแลบิง  สตูลวีไอพี แทรเวล 
571011335 เรืองรอง กังแฮ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู 
571011337 วลัยรัตน์ จันเพ็ญ อาจารย์ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
571011284 นิศาชล ศรีสุวรรณ อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   
571011322 นิฮูดา แวโดยี ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Vouk Village Hotel 
571011266 เกศกนก ขาวสุด อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ.  กะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th