ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 211/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210[211] 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
541011098 ณดล กุลสิรวิชย์ นายทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 
541011100 ณัฐดนัย อ่อนเกตุพล อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
541011102 ทศพล ดำริห์ ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง 
541011103 ธนการ หนูสง นายทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลเกาะแต้ว 
541011110 นรนนท์ แซ่หลิ่ว นายทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลนครสงขลา 
541011111 นริศรา พุทธวรคุณ นายทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลเกาะแต้ว 
541011113 นันทนา สีผม อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลนครตรัง 
541011114 น้ำฝน รักนุ้ย อ.ทวงธง ครุฑจ้อน  เรือนจำจังหวัดสงขลา 
541011115 นิตยา มะลิกัน นายทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 
541011116 นิศานาถ ยอดจตุการ นายทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด 
541011119 นุชจรินทร์ มหาวงค์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 
541011120 เนตรนภา ทองคำ นายทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ 
541011122 ปฐมพงค์ เภรีฤกษ์ อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลนาสาร 
541011123 ประสพโชค จินดาใจ อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ 
541011124 ปวิตรา เผ่าชู ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  ศาลากลางภูเก็ต 
541011125 ปัญญ์ชิตา นามอนุ นายทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา (ศาลากลางจังหวัดสงขลา ชั้น 2) 
541011126 ปัณฐิกา ชูสุวรรณ์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอนาหม่อม 
541011127 ปารวตี จันทร์แก้ว นายทวนธง ครุฑจ้อน  สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ 
541011128 ปาริฉัตร ไชยประภา อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน 
541011129 ปาลิตา หนิเม๊าะ อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลจะนะ 
541011131 พณิตา ปราบไพรี นายทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลพะวง 
541011134 พิชัย จันดี อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลเมืองควนลัง 
541011135 พินทิพา ขาวสุริยจันทร์ อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลควนโส 
541011136 พิพัฒน์พันธ์ ชาติดำ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลเมืองบ้านพรุ 
541011139 เพลินหทัย ภักดีทอง อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลนาสาร 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th