ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 211/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210[211] 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
571011282 นฤตยา แก้วนพรัตน์ อ. ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  กะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท 
571011288 พิชชาภา ชัยชนะ พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายการบิน สปริงแอร์ไลน์ 
571011296 ศศิกานต์ อนันต์เศรษฐการ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายการบินสปริงแอร์ไลน์ 
571011297 สหรัฐ บุญแก้ว อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  กะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท 
571011304 อติรุจ ฉ้วนกลิ่น อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายการบินสปริงแอร์ไลน์ 
571011336 วริษฐา สังข์ทอง อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู 
571011003 กวี ศรีคง อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลตำบลนาทวี 
571011055 แวโซเฟียร่าห์ สะแลแม อาจารย์ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
571011027 นนทนันท์ สัตยานุรักษ์วงศ์ อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ 
561011002 กรรณิการ์ แซ่ลี่ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลนครสงขลา 
431021211 paper sourse อ.ข888  ปากกอ  ใบสมัคร
561011587 กนกอร โอระพันธ์ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน   สำนักงานเทศบาลนครสงขลา 
561011429 ซาลูมา เหมชะรา มูหำหมัด สะแลบิง  เงือกทองทัวร์ หาดใหญ่ 
571011021 ณัฐริกา ทวีชัย อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลน้ำน้อย 
571011026 ธมนวรรณ พุทธนุกูล อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
571011037 ตฤณรดา ช่วยทอง อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
571011044 ภัทราพร ดำจำนงค์ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  บริษัท เวิลด์ ยูไนเต็ด โลจิสติกส์(ประเทศไทย)จำกัด 
571011045 ภูฤทธิ์ เกษเพชร อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลเมืองนาสาร 
571011001 กนกพร ปัญจสุวรรณ์ อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา 
571011005 เกศกนก อมระวงค์ อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
571011006 ขวัญฤทัย เผ่าอ้าย อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
571011007 จรรยา สุขจันทร์ อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
571011011 ชลาลัย ขาวอินทร์ อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานจังหวัดพัทลุง 
571011018 ณัฐกานต์ สุขรุ่ง อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานจังหวัดพัทลุง 
571011274 ธนะชัย แซ่เฉิน อาจายร์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ภูเก็ตท่องเที่ยว Cnr travel 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th