ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 212/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211[212] 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
571011023 ทวีศักดิ์ สุขขาว อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานบริการลูกค้าทีโอที (เขต8) หาดใหญ่ 
571011024 ธนดล จันทวงศ์ อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเขตดุสิต 
571011025 ธนากร เพ็งสง อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
571011031 ประสงค์ บุญทิพย์พาเลิศ อาจารย์ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
571011033 ปริญญารัตน์ ทองสังข์ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 
571011034 ปรียานุช รอดกอ อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานบริการลูกค้า กสท หาดใหญ่ 
571011036 ปาริฉัตร ธรรมกิจ อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
571011294 รุ่งฟ้า เพ็ชร์วิโรจน์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สนามบินภูเก็ต , ท่าอากาศยานภูเก็ต 
571011295 วิชัย ตันนิธิกร อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ซีสตาร์อันดามัน 
571011040 พิทวัส เม่งช่วย อาจารย์ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลคูหาใต้ 
571011042 พีรพล บุญมี อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 
571011043 ภรชนก ณ สงคราม อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลท่าช้าง 
571011050 เรวดี เทพสวน อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
571011051 วรญา พงษ์เวชรัตน์ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา 
571011052 วรากร ดำแก้ว อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 
571011054 วริษฐา สอนแก้ว อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลเมืองกะทู้ 
571011061 สุภาพร บุญเสร็จ อาจารย์ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  กรมการพัฒนาชุมชน 
571011062 สุภาพร ยูระหมาน อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา 
571011268 ชนกสุดา ประทุมวัลย์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 
571011270 ซานีย่า ณ แฉล้ม อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  [บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน สถานีกระบี่ 
571011017 ณัฏฐวีร์ ลิ่มสุนทร อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา 
571011276 ธิดา พละเลิศ อ.ดร.พนิดา เชาว์พานิชเจริญ  บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สถานีหาดใหญ่ 
571011279 นรมน ธนาขจรชัย อาจารย์นุชชฎา ฉัตรประเสริฐ  โรงแรม ลีการ์เดนท์พลาซ่า หาดใหญ่  
571011290 ยุวดี พันธุเสน อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมรวิวารินทร์ รีสอร์จ แอนด์ สปา (Rawi Warin Resort & Spa ) 
571011292 รัตติกาล ธรรมชัยโสภิต อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรม ลีการ์เด้นพลาซ่า หาดใหญ่ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th