ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 212/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211[212] 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
541011141 ภาคภูมิ ทองเด็จ อาจารย์ ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
541011145 มงกุฎ รัตนจำนงค์ นายทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลนครสงขลา 
541011146 มณีรินทร์ ซอและ นายทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอจะนะ 
541011149 เมวดี อ่าวน้ำ อาจารย์ ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักทางหลวงที่ 15 
541011151 รัชกานต์ แก้วมุข นายทวนธง ครุฑจ้อน  ทัณฑสถานหญิงสงขลา 
541011152 รัชนี นุ้ยภิรมย์ นายทวนทง ครุฑจ้อน  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา 
541011154 ลักษิกา ขอสวัสดิ์ อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
541011155 วงศ์สมรรถ นิสัน นายทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลเทพา 
541011156 วรพงษ์ จิวะพงษ์ ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง 
541011157 วรพล ลังศิริรักษ์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน   เทศบาลเมืองสะเดา 
541011159 วรรณวิลัย มณีฉาย อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สงขลา เขต 1 
541011164 วันสุกรี อิสเฮาะ อาจารย์ทวนธง คุรฑจ้อน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
541011165 วิยะดา สาละ นายทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลเมืองคอหงษ์ 
541011166 วิลาวัลย์ คำทอง นายทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา 
541011168 วิไลวรรณ ชิตชลธาร อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ 
541011169 วุฒิวัฒน์ ทองลิ้ม อาจารย์ ทวนธง ครุฑจ้อน  ท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
541011170 เวธกา มูสิกะ นายทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
541011173 ศิรินภา แสงสว่าง ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง 
541011174 ศิริวรรณ แดงแก้ว อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เรือนจำกลางสงขลา 
541011175 ศุภชัย ผลาอาด อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
541011177 สมศักดิ์ ประสิทธิ์ อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลนาทับ 
541011180 สายสุพรรณ หวานขัน นายทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลตำบลย่านตาขาว 
541011182 สิริพร สุวรรณรักษา นายทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 
541011183 สิริมา ชายภักตร์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลนครตรัง 
541011184 สุกัญญา หมัดเจริญ นายทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลจะนะ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th