ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 213/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212[213] 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
571011299 สุธิดา มณีรัตน์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมรวิวารินทร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Rawi Warin Resort & Spa)  
571011300 สุนันทา ปาโต อ. ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ 
571011307 อัมรินทร์ ไชยสมิต อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
571011313 จุฑาทิพย์ เหมรัตน์ อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 
571011010 จีระยุกต์ จู้ห้อง อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
571011267 เจนจิรา ทิมเที่ยง นุชชฎา ฉัตรประเสริฐ  Anchor Andaman Office  
571011014 ฐิติกมล ฤทธิ์ทอง อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังใหม่)  
571011016 ณัฏฐพล ชิตรัฐฐา อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคใต้ 
571011301 ญาดาว์ เพชรานนท์ อาจารย์ปัทมา ดีลิ่น  บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)สถานีกระบี่ 
571011069 อุบลรัตน์ ขุนเชิณ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
571011058 สุจิตรา จุลจินดา อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล 
571011063 อภิชัย ช่วยภักดี อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม 
571011298 สายทิพย์ ทานให้ อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สถานีภูเก็ต,ท่าอากาศยานภูเก็ต 
561011442 ไฟรุส นิเฮง อาจารย์มูหำหมัด สาแลบิง  Centre for International Languages Universiti Malaysia Perlis 
561011310 ญาณัจฉรา ชัยลังการณ์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัทสดชื่น จำกัด 
571011283 ณัฏฐณิชา เกียรติสุข อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเรียนประภัสสรรังสิต 
571011039 ปิยะดา สิงห์รัตน์ อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
571011012 ชุติมณฑน์ หาญกลับ อ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
571011286 ปาลิตา ปุจฉาการ อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สถานีหาดใหญ่ 
571011046 มาลีกี มะหงี่เร๊ะ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน  กรมประชาสัมพันธ์ 
571011305 อรอุมา ราชเดิม อาจารย์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเรียนประภัสสรรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
561011455 อรัญญา อาหมาด อ.มูหำหมัด สาแลบิง  สำนักงานการท่องเที่ยวและกฬาจังหวัดสงขลา 
561011438 พัชรีภรณ์ หมัดเจริญ อาจารย์มูหำหมัด สาแลบิง  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
561011596 นันทฉัตร งามแม้น อ.ดร.อรพินท์ บุญสิน  บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด 
561011513 พิชญา ศักราพร อาจารย์อภิรดี สุภาพ  สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th