ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 214/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213[214] 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
541011734 ธัญสุตา ชุมแคล้ว อ.นวลทิพย์ มหามงคล  สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
43680370 ทวนธง ครุฑจ้อน อ.ทวนธง ครุฑจ้อน   
541011087 เขมทัต บุญทองใหม่ อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา 
542021123 ภาวิณี เลี่ยนสุย ผศ.ดร แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว 
542021136 รัตนาภรณ์ คงเมือง ผศ.ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว 
541011212 อาทิตย์ แซ่เฮง อ.อัศว์ศิริ ราปีอี  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
542021456 วันอับดุลเราะห์หมาน เเวสเเลเเม อ.ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ 
542021092 ธนวัฒน์ ชาญสมุห์ อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ 
531011018 ฐิตาภรณ์ พรายอินทร์ อ.อัศว์ศิริ ลาปีอี  เทศบาลนครหาดใหญ่ 
511011600 ศรัณยา นนทแก้ว อ.นวลทิพย์ มหามงคล  ตม.หาดใหญ่ 
511011532 สุเปียน หะยีมะปีเย๊าะ อัดศิริ ลาแปอี  ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 
531071500 ปาริชาติ โพธิเนตร อาจารย์สมพงศ์ พรหมสะอาด  7-11 สาขาโทรศัพท์กลาง 
531071090 ฮาซูรีย์ สะมาแฮ อ.สมพงค์ พรมสะอาด  7-11 สาขาม.ทักษิณ 
531071087 อิบรอเฮม มุนิมะ อ.ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร  7-11 สาขาตลาดอดุลพันธ์ 
551073094 จิตรกร กวินกาจกุล อ.ดร วาสนา สุวรรณวิจิตร  CP เฟรชมาร์ท 
551073100 ปิยาภรณ์ ช่วยภักดี อ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร   
551073107 วรรวิษา จันทร์เพ็ง อ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร  ร้าน Sizzler สาขาหาดใหญ่ 
551073113 อัจฉรา แสงแก้ว อ.ดร วาสนา สุวรรณวิจิตร  Sizzler สาขาหาดใหญ่ 
531071507 แวไพซอล สะดี อ.ดร. อรจันทร์ ศิริโชติ  7-Eleven สาขาเพชรเกษมซอย19 รหัสสาขา 4588 
531011074 อุไรวรรณ ผดุงอรรถ อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี 
551073105 ลลิตา สุขสวัสดิ์ อ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร   
531011647 นพมาศ คำพันธ์ อ.นวลทิพย์ มหามงคล  บริษัทการบินไทย จำกัดมหาชน (ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่) 
531011659 ปิยนุช จิตภักดี อ.นวลทิพย์ มหามงคล  โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาร์คาเดีย รีสอร์ท แอนท์ สปา 
531011667 ฟาดิลลา อาลี อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ สนามบินสุวรรณภูมิ 
531011621 ขวัญจิรา คุณวาทานุสรณ์ อ.นวลทิพย์ มหามงคล  Bangkok Flight Services 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th