ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 215/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214[215] 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
561011189 เปมิกา ติ้วสกุล อ.ดร. อรพินท์ บุญสิน  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
562051240 อับบาส เหล็มปาน นางสาวธนวรรณ บัวเจริญ  ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด 
561071221 ปิยะ อาดำ อ.จิราพร คงรอด  เซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชน 
561071255 อดินันท์ ไวยวรรณจิต อ.อรศิริ ลีลายุทธชัย   บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 
561011451 วิวัฒน์ บิลหัด อาจารย์ มูหำหมัด สาเเลบิง  บริษัท จีไนน์ เเมนเนจเม้นท์ จำกัด 
561011459 อัสมาอ์ สาหรี อ.มูหำหมัด สาแลบิง  Setiu District Education office 
561071141 พีรณัฐ เลิศชัยพัฒนกุล อ.อนิวัช แก้วจำนงค์  บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด 
561011351 มณฑาทิพย์ ล่องแดง อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเเรมบีพีแกรนด์เทาเวอร์ 
561071139 ปวีณา มนตรี ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์   บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 
561011546 อามามี ดอเล๊าะ อาจารย์อภิรดี สุภาพ  Flying Hanuman 
561071188 ชลธิดา นุ่นสังข์ อ. อรศิริ ลีลายุทธชัย  บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 
561011470 จักรี จันทา อ. อภิรดี-สุภาพ  Qatar Airways (Thailand base) 
561071171 สุพรทิพยื คงจันทร์ อาจารย์ ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ (กาญจนวณิช) 
561011423 กูตัสนีม กูสกุล อ.มูหำหมัด สาแลบิง  SMK Tengku Ibrahim 
561011431 ดารุณี สูน่าหู อ.มูหำหมัด สาแลบิง  Kolej Vokasional Besut  
561071210 นลพรรณ ช่วยแสง อาจารย์ อัตถพงศ์ เขียวแกร  บริษัท เอ็มเอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด 
561071211 นรินทร์ บัวแก้ว อาจารย์ อัตถพงศ์ เขียวแกร  บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด 
561071292 ธัชพร ณรงค์กูล ผศ.ดร.เจษฎา นกน้อย  บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
561071130 ณัฐวุฒิ ลู่เกียง อ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร  บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 
561071150 ยศวีร์ จิระวัฒน์ ผศ.ดร.อนุวัต สงสม   บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 
561011062 อัฟนันท์ มูซอ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
561071282 ซูไฮลา อาบู ดร.สัญชัย ลังแท้กุล  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด 
561071348 อิบรอเฮง หามะ อ.สุธี โหง้ศิริ  CP All 
561071117 กนกพร นิลวิจิตร อ.วาสนา สุวรรณวิจิตร  บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด 
561071167 สวภาว์ บัวดำ อ.อรจันทร์ ศิริโชติ  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th