ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 216/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215[216] 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
561071220 ปกิตตา ช่องรักษ์ อ.จิราพร คงรอด  โรบินสัน สาขาหาดใหญ่ 
561011444 มาลาตี เสียมไหม อ.มูหำหมัด สาแลบิง  Kolej Vokasional Besut 
561011445 ยะมีล๊ะ หวังเก็ม อ.มูหำหมัด สาแลบิง  Kolej Vokasional Besut. 
561011202 ศิริขวัญ เมฆตรง อ.ดร. อรพินท์ บุญสิน  โรงพยาบาลพญาไท 2 
561011460 อัสรี มือลี อ.มูหำหมัด สาแลบิง  Kolej Vokasional Besut 
562041002 โกเมศ จันทมุณี อ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  หลานตาชูสเต็กเฮ้าส์ - Larn Ta Chu Steakhouse 
561011440 นายฟิกรี ปิ อ.มูหำหมัด สาแลบิง  Kolej Vokalsional Besut 
561011441 ไฟซอล บิลสัน อ.มูหำหมัด สาแลบิง  Kolej Vokasional Besut 
561071116 กนกกาญจน์ สักโต อาจารย์ ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด 
561011533 แวรุสนา แวสุหลง อ. อภิรดี สุภาพ  ท่าอากาศยามนานาชาติกระบี่ 
561011499 นิตชรัตน์ นิลวิเชียร อจารย์อภิรดี สุภาพ  Six Sense Yao Noi 
561011421 กนกศรี เอียดเนตร อ.มูหำหมัด สาแลบิง  Kolej Vokasional Besut 
561011173 ฉันทิสา สุชาติ อ.ดร.อรพินท์ บุญสิน  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 
561011433 นุชรินทร์ กามาจิ อ.มูหำหมัด สาแลบิง   Persatuan Penterjemah Malaysia 
561011434 นุสรียา สามะ อ.มูหำหมัด สาแลบิง  Kolej Vokasional Besut 
561071293 ธัญญารัชต์ ชูปาน อาจารย์เจษฎา นกน้อย  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 
561071172 อชิรญา สีแก้ว อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ (กาญจนวณิช) 
561071175 อรัญญา ดาหะมะ อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 
561071176 อริสรา ทิพย์รักษ์ อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 
551071173 นันทิมา เหมหัด ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร  บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิทเทม จำกัด 
561071306 ปาฏิหาริย์ บูชาร์ลี ผศ.ดร เจษฎา นกน้อย  major 
561071149 มารียะ จิตภาค ผศ.ดร.อนุวัต สงสม   บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด 
561071169 สุไกย๊ะ บิลล่าเต๊ะ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี   บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด 
561011016 ฐิตาพร สุขทับ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
561071178 อัยนา บิลหมัด อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี   บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th