ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 219/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218[219] 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
562021053 ชุติมา คงจันทร์ วรากร วิศพันธ์  ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
561011487 ฐิตารีย์ ขาวเผือก อภิรดี สุภาพ  ไม้ขาว ดรีม รีสอร์ท แอนด์ สปา, นาใต้บีช 
562041120 อนิวรรต หลงเก อ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง 
561011332 นุชจรีย์ เรียนมาแทน อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   สุโข สปา รีสอร์ท 
561011334 บุณยรัตน์ งามขำ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท 
561011377 สุวิลักษณ์ อินทร์จันทร์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเเรมบีพีเเกรนด์ทาวเวอร์ 
562021052 จีราพร ศรีคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร วิศพันธ์   
562021064 ปกรแก้ว ขันแข็ง ผศ.วรากร วิศพันธุ์  บริษัท ไซเทค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
561011511 พงศ์ธร นันทบุตร อ.อภิรดี สุภาพ  บริษัทสายการบินนกแอร์ภูเก็ตจำกัด(มหาชน) 
561071254 หัสนี อาแว อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
561011353 มาริษา จุลจินดา อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ 
561071264 อีสมีดา บูแม อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
561011370 สมฤทัย สุวรรณหลิ่ม อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ 
562021345 กชพร บรรจบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  บริษัท Thai Qian Hu Co.,Ltd. 
562021359 ปิยธิดา รังสิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ  บริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ จำกัด (ระโนด) 
562021107 บุษยา เอียดแก้ว อ.ดร.พลากร บุญใส  บริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 
562021108 ประวีณา ไปแดน อาจารย์ ดร.พลากร บุษใส   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
562021112 วิไลลักษณ์ แดนนาเลิศ อ.ดร.พลากร บุญใส  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
562021113 ศิรินญา สุขงาม อาจารย์ ดร. พลากร บุญใส  บริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 
562041117 สุภาวดี ชัยแป้น อ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง 
561011510 ปัทมา เสมศักดิ์ อ.อภิรดี สุภาพ  Philippine Airlines  
561011525 รุ่งนภา แก้วเขียว อ.อภิรดี สุภาพ  ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ 
561011292 กนกวรรณ สมรูป ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  HappyBoatTravel 
561011296 มนัชนันทน์ กระแสร์สาร พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  The Shore At Katathani Resort 
561011315 ดุษฎี ศรีนาค พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  The Shore at Katathani Resort 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th