ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 22/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21[22] 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
631071247 จิดาภา ดาววิจิตร ดร.สุธี โง้วศิริ  Melia Phuket Mai Khao  ใบสมัคร
632021009 ธันยชนก จ่ายแจก อาจารย์ดร.ปิ่นแก้ว ศิริวงศ์  โรงแรม InterContinental Phuket Resort 
632021010 นภัสวรรณ พรหมบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 
632021012 นุรตัสนิง สือนิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 
632021013 ปาริฉัตร ตรีนันวัน คณิตศาสตร์  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 
632021020 วิชญาดา ศรีนุ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์  โรงเรียนบ้านหัวไทร 
632021024 อาดียา ดามะยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์  โรงเรียนอุตรกิจ 
632021028 อีรฟาน เจ๊ะสาแม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 
632021075 จุฑากาญจน์ คงแก้ว ผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็น  ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
632021079 ณัฐสิทธิ์ อุ่นแก้ว ผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็น  ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
632041053 กนกวรรณ พูนผล ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
632041055 กาญจนารัตน์ วีระสะเดา ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  อุดมแดรี่ฟาร์ม 
632041056 จุฑามาศ บริบูรณ์ ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  ฟาร์เมช สิชล 
632041057 ณัฐวุฒิ อนันทชาติ ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัด พัทลุง 
632041065 นัชมี ยาแม ผศ. ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัท อุดมแดรี่ฟาร์ม จำกัด 
632021100 ธนัชชา สุรียพรรณ ผศ.สุดา เธียรมนตรี  บริษัทเงินไขโย 
632021103 ฟัยรูซ บือราเฮง ผศ.สุดา เธียรมนตรี   บริษัทเงินไชโยสาขาแสงเพรชสุราษ 
632041072 ปิยธิดา สามเมือง ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัทฟาร์เมช จำกัด (ฟาร์มสิชล) 
632041076 พัลลภา ขวัญดำ ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  สวนสัตว์สงขลา 
632041079 มัลลิกา แดงเย็น ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  โรงพยาบาลสัตว์เมตตา 
632041081 มูบีนา หวังหนิ ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัท อุดมแดรี่ฟาร์ม จำกัด 
632041089 สิรินาถ จีนประชา ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 
632041090 สุทธิดา มาสังข์ ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรรณภักดี  บริษัทตรังวัฒนาฟาร์ม จำกัด 
632041093 เสาวลักษณ์ แป้นสุข ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  สวนสัตว์สงขลา ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ 
632041095 อัฐภิญญา ราชพล ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  สวนสัตว์สงขลา ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุภาพสัตว์ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th