ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 220/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219[220] 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
561011328 นริษา สุขรินทร์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Juneyao Airlines 
561011338 ปัทมา แวกิจิ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Air Macau 
561011360 วรฤทัย จันทร์เลื่อน อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงเเรม เดอะชอร์ เเอท กะตะธานี รีสอร์ท 
561011367 วิศัลย์ศยา ประสิทธิชัยวุฒิ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Air Macau 
561011491 ธดาภรณ์ ศรีวิสัย อ. อภิรดี สุภาพ  Air Asia ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
561011524 รจนา ทิพย์ประเสริฐ อภิรดี สุภาพ  โรงแรม พูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย หาดในทอน 
561011294 กมลวรรณ อินทปาน อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง 
561011312 ณัฐธยาน์ ขุมเงิน อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   The Royal Paradise Hotel & Spa 
552041074 ฐิติภัสร์ ไตรธีรโรจน์ อ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัท เบทาโรภาคใต้ จำกัด 
561011357 ลลิดา สุวรรณลักษณ์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมฮอไรซอนบีชรีสอร์ทโฮเทล 
561011358 ลัดดาวัลย์ โชติวนาวรรณ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง 
561011366 วิภาวรรณ แซ่ตั้ง อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมฮอไรซอนบีชรีสอร์ทโฮเทล 
561011371 สราวุฒิ ทองวงค์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมฮอไรซอนบีชรีสอร์ทโฮเทล 
561011199 วรฉัตร เอียดแก้ว ดร.อรพินท์ บุญสิน   บริษัทคิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด 
561071131 ดวงกมล จักขุมณี ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์   
561011508 ปราณปริยา คณาอัมพร อ.อภิรดี สุภาพ  โรงแรมศรีพันวา 
561011536 ญาโณทัย ชุมศรีเมฆ อาจารย์อภิรดี สุภาพ  บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) 
561011368 ศิริพร ครุพงศ์สิริ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   โรงแรมพระนางอินน์ 
561011216 อัจฉราภรณ์ แสงงาม อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน  โรงแรมโกลเด้นคราวน์ แกรนด์ หาดใหญ่ 
561011472 จิรวัฒน์ ปึงสิริชัยกุล อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  The Sarojin 
561011473 จิระเดช คำธร อ.อภิรดี สุภาพ  The Sarojin 
561011479 ชาลินี บุญสวัสดิ์ อ.อภิรดี สุภาพ  The Sarojin 
561011339 ปิยาภา ศิริไพรวัน อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ไทยแอร์เอเซีย จำกัด 
561011179 ณัฐณิชา ธรรมวิเศษศักดิ์ อาจารย์ ดร.อรพินท์ บุญสิน  บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด 
561071138 ประภัสรา สังข์ทอง อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี   ศูนย์การค้าอาเซี่ยนพลาซ่า 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th