ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 222/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221[222] 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
561011221 อารียา เกยทอง อ.ดร.อรพินท์ บุญสิน  โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ 
561011212 อนิสรา พรหมเสนะ อ.ดร. อรพินท์ บุญสิน   บริษัท พาเนล พลัส จำกัด 
561011215 อรุณกมล หนูพุ่ม อ.ดร.อรพินท์ บุญสิน  โรงพยาบาลพญาไท 2 
561011599 พัชชนก นวลทอง อ.ดร.อรพิน บุญสิน  โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ 
561011208 สุรเดช ประคุณหังสิต อาจารย์ ดร. อรพินท์ บุญสิน  บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
561011210 สุวนันท์ สุวรรณ อ.ดร.อรพิณท์ บุนสิน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) 
561071397 ปรีญารัตน์ พรหมบรรฑิต อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหรรมการผลิต จำกัด 
561011299 กานต์ธีรา พิพัฒน์ชวลิต อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท likeandaman ทัวร์ จำกัด 
561011300 กุลนิดา สุวรรณบำรุง อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท likeandaman ทัวร์ จำกัด 
561011327 นภาวรรณ สีเงินยวง อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท likeandaman ทัวร์ จำกัด 
561071245 ศิวกร สังขกุล นิจกานต์ หนูอุไร   
561071246 ศิวปรียา ธรรมธินโน อ.นิจกานต์ หนูอุไร  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) 
561011354 ยุทธการ รัตนะ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ท่าอากาศยานกระบี่ 
561011174 ชนัฐฐา ดวงสุวรรณ อ.ดร. อรพินท์ บุญสิน  บริษัท เอ. พี. เค. เฟอร์นิซิ่ง พาราวู้ด จำกัด 
561071125 เจนจิรา คงกล้า อาจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร  บริษัท พิธานพณิชย์ จำกัด สาขาลพบุรีราเมศวร์  
561071161 วิชุดา จันทรแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรจันทร์ ศิริโชติ  บริษัท อีจีวี เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) สาขาโลตัส สงขลา อาคารเทสโก้ โลตัส 
561071177 อัญณิชา สุวรรณโณ อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส สงขลา อาคารเทสโก้ โลตัส 
561011308 ชลลดา เกตุเทพ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ท่าอากาศยานกระบี่ 
561011313 ณัฐวดี ราชพลี อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ท่าอากาศยานกระบี่ 
561011204 ศุทธินี โทบุรี ดร. อรพินท์ บุญสิน  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง 
561071134 นินัสริน บินหะยีดิง อ.อนิวัช แก้วจำนงค์  อีจีวี เทสโก้ โลตัส สงขลา 
561011194 ภัทรพงค์ บุญทอง อ.ดร.อรพินท์ บุญสิน   บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด 
561071402 พรชนก แดงสกล ดร.พินิจ ดวงจินดา  บริษัท มิตรผล จำกัด สำนักงานใหญ่ 
561011184 ธนาภา สุขสุวรรณ อ.ดร.อรพินท์ บุญสิน  เบย์วอเตอร์ รีสอร์ท เกาะสมุย 
561071405 พีรนันท์ สุวรรณมณี อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th