ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 222/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221[222] 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
531011483 วราภรณ์ แพทย์ขิม อาจารย์   สหชัยแทรเวล แอนด์ เซอร์วิส 
531011613 สุภาวดี อินณรงค์ อาจารย์   โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ 
531011450 กนกวรรณ อธิสุวรรณ อาจารย์   บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) สถานีหาดใหญ่ 
531011456 เกตน์สิรี เหน็บบัว อาจารย์   โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 
531011477 พรรณทิพย์ รัตนะ อาจารย์   โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 
531011489 สิรพิชญ์ เกิดขุมทอง อาจารย์   โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 
531011490 ภิรญา พลพงษ์ อาจารย์   บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) สถานีหาดใหญ่ 
531011497 หนึ่งบุรุษณ์ ดาราชาติ อาจารย์   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สถานีภูเก็ต 
531011453 กานต์ลดา สายนุ้ย อาจารย์   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
531011484 วราสินี แดงดี อาจารย์   โรงแรมเอเชี่ยน 
531011487 ศุภลักษณ์ พกแดง อาจารย์   โรงเรียนวรนารีเฉลิม 
531011491 สุธีมนต์ แซ่หลี อาจารย์   โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ  
531011474 ปานทิพย์ เวทโอสถ อาจารย์   โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 
531011457 เกศรา พรหมมา อาจารย์   โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 
531011468 นฤมล บุญรอด อาจารย์   บริษัท ซันนี่ทัวร์ จำกัด  
531011462 ชิดชนก ฉันท์ทัตสกุล อาจารย์   ลีการ์เด้นพลาซ่าหาดใหญ่ 
531011486 ศิริพร ฉันทวีทรัพย์ อาจารย์   โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ 
531011494 สุพรรณษา คลองรั้ว อาจารย์   โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 
531011499 อลิษา สันสถิตย์ อาจารย์   โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่  
531011481 มารีน่า หมัดสอิ อาจารย์   บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด 
531011493 สุนิสา ดนยาเล๊ะ อาจารย์   สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสนามบินหาดใหญ่ 
531011496 เสาวณีย์ นุวรรณ์ อาจารย์   Thai Airways International Public Co.,Ltd.(Pkt) 
541073015 มัลลิกา รัตนโชติ อาจารย์   ซีพี เฟรช์มาร์ท 
521071076 อรพรรณ สุวรรณะ อาจารย์   บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด 
521011582 ชวัลวิชญ์ ท่าจีน อาจารย์   สายการบิน Austrian Airlined ท่าอากาศยานนานชาติสุวรรณภูมิ ห้องT5-027b ชั้น 5 อาคารผู้โดยสารขาออก 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th