ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 225/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224[225]
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
561011007 ขวัญแก้ว คงแก้ว อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย 
561011008 ขวัญแก้ว เซ่งแซ่ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
561011020 ตรีรัตน์ ช่วยแท่น อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
561011021 ธัญธร มุสิกรักษ์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลเมืองคลองแห 
561011022 ธันยพร สุคันธรัติ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
561011024 นลินา กระจ่างพัฒน์วงษ์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถื่นจังหวัดปัตตานี 
561011028 ปณิตา ดิรัญเพชร์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอนาหม่อม 
561011029 ปรียาภรณ์ พวงโมรา อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
561011031 ปาริตา เอ็กหลี อาจารย์ทวรธง ครุฑจ้อน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหาดใหญ่ 
561011032 ปิยนันท์ ดำทิพย์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา 
561011033 ภัคพงศ์ สุวรรณเพชร อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
561011037 ลินดา มุเก็ม อาจารย์ ทวนธง ครุฑจ้อน  โรงไฟฟ้าจะนะ 
561011041 วรรณิดา สุวรรณมณี อาจารย์ทวนทง ครุฑจ้อน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
561011042 วสันต์ สุวรรณกาญจน์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง 
561011043 วิชุดา สารพัฒน์ อาจารย์.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
561011044 วิลาวรรณ จิตรตรง อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช 
561011045 วุฒิภัทร ศรีโยม อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลพะวง 
561011047 ศรุตา นุกูลสุวรรณ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย 
561011050 สรวรรณ ขุนทอง อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
561011052 สิรัญญา ช่วยนุกูล อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม จังหวัดสงขลา 
561011055 สุววัฒก์ สุวรรณนิมิตร อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล 
561011588 กฤษฎาพร หวานเหลือ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน   ศูนย์สนับสนุนการปฎิบัติการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
561011003 กรวิภา ชำนิธุระการ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
561011005 ขจรศักดิ์ ณ นรินทร์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
561011009 จณิสตา บุญหวัง อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th