ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 227/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226[227] 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
551071185 ปิยะลักษณ์ แซ่โฮ่ อ.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาสงขลา 
561011439 ฟาฎีล๊ะ โสดาหวัง อาจารย์มุหำหมัด สาแลบิง  ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
551071151 จันทร์จิรา นิยมญาติ อ.อนิวัช แก้วจำนงค์  ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุราษฎร์ธานี 
551071204 วเรรัต สุขสงวน อาจาร์ยอนุวัต สงสม  ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุราษฎร์ธานี 
561011243 เรืองทิพย์ เจริญศรี อ.ธีรพร ทองขะโชค   บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 
551071175 นิชกานต์ ไชยกุหลาบ อ.ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร  บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด 
551071198 รัตนเทพ พัฒนรักษ์ อ.อนุวัต สงสม  เซนทรัล พลาซ่า สุราษฎร์ธานี 
561011213 อรณิชา บุญรัตน์ อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เอ็มเอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด 
551011510 ทิพวรรณ วงค์จันทร์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์  เดวิสทัวร์ แอนด์ เทรเวล เซอร์วิส 
561011457 อับดุลฮากีม สนู อ.มูหำหมัด สาแลบิง  สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ 
561011446 ยูสรี ดอเส็น อ.มูหำหมัด สาแลบิง  lสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ 
551011020 จุฑามาส ด้ามทอง อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลนครหาดใหญ่  
561011178 ณัฐกานต์ บิลหมัด ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 
561011518 ภัทริกา พิริยะภาคย์ อ.อภิรดี สุภาพ  Thai AirAsia Hadyai International Airport 
561011520 มิธิรา พิริยะภาคย์ อภิรดี สุภาพ  Thai AirAsia Hadyai International Airport 
561011504 นูรฮาฟีซา แลซอ อ.อภิรดี สุภาพ  สายการบิน คูเวต แอร์เวย์ 
561011538 สิริลปวีณ์ อัคคีสุวรรณ์ อ.อภิรดี สุภาพ  บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) 
561011468 กมลชนก ขวัญมณี อาจารย์อภิรดี สุภาพ  The Sarojin Hotel 
561011471 จันทร์วิมล หนูคำสวน อภิรดี สุภาพ  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2  
561011496 นันทิดา มีเเก้ว อาจารย์อภิรดี สุภาพ  The Sarojin Hotel 
561011515 ฟัตมา บากา อ. อิศรา คงธรรม  สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ 
561011522 ยูกิฟลี หะยีเต๊ะ อ.อิศรา คงธรรม  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
561011523 ยูฮัน สาแม อ.อิสรา คงธรรม  บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 
561011541 สุมาลี รุ่งนพกิจไพศาล อาจารย์ อภิรดี สุภาพ  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 
561011527 วรรณนิสา เนตรทองคำ อาจารย์ อภิรดี สุภาพ (นางสาว)  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th