ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 228/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227[228] 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
561011425 ชลิตา พันธุสะ อาจารย์อภิรดี สุภาพ  คูเวต แอร์เวย์ 
561011476 จิราภรณ์ ก่อเกียรติกานต์ อ.อภิรดี สุภาพ  ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 
561011540 สุทธิชัย ดวงใส อ.อภิรดี สุภาพ  Kuwait Airways 
561011482 ซัยนับ มะลี อาจารย์อภิรดี สุภาพ  ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 
561011463 อาหะหมัด กอตอ มูฮำหมัด สาแลบิง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกัวลาลัมเปอร์ 
561011458 อัยนี ลาเตะ มูฮำหมัด สาแลบิง  สำนักงานการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย กัวลา ลัมเปอร์ 
562021109 ปัทมา กลับดี อ.ดร.พลากร บุญใส  บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด 
561011323 ธิดารัตน์ แสงสุมโน พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัทพรทิพย์(ภูเก็ต)จำกัด 
561011346 พิพัฒน์ มีสิทธิ์ ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด 
561011343 พรทิพย์ คงเชื้อจีน อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า 
561011356 รุ่งอรุณ มูลทอง อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า 
561011364 วิจิตร ปู่ลาย อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า 
561011291 กนก เตี้ยเสมอเชื้อ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สายการบินสปริงเเอร์ไลน์ Spring Airlines 
561011293 กมลพรรณ กะราลัย อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สายการบินปริงแอร์ไลน์ Spring Airlines 
561011301 เกตติมา กาญจนะประยูร อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สำนักงานการบินไทย จังหวัดกระบี่ 
561011302 โกศล จันทร์บุญพิทักษ์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรม ชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท – เซิร์ฟ - กะตะ บีช 
561011305 จิรภัทร์ คงอ่อน อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   Andaman Bird Nest Company Limited 
561011311 ณฐพรรณ ลักษณะนุวงศ์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สำนักงานการบินไทย จังหวัดกระบี่ 
561011316 ดุสิดา ทวีกุล อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Air Macau  
561011317 ทศพร แซ่ยุ้ง อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   
561011320 ธมลวรรณ ขอสันติวิวัฒน์ อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ANDAMAN BIRD NEST COMPANY LIMITED 
561011321 ธันย์ชนก บุญเดช อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สายการบิน Air Macau  
561011325 นพวรรณ พันธ์เกต อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
561011326 นภาพร ทำนักผล อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
561011329 นรีกานต์ กั้งเหล้ง อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  สำนักงานการบินไทย จังหวัดกระบี่ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th