ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 23/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22[23] 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
632041096 อาฐิตญา ขาวแสง ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  สวนสัตว์สงขลา ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ 
632041107 ธนาวรรณ มาเอียด ผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  โรงพยาบาลสัตว์เมตตา 
632121003 เกวลิน คงสง อ.ดร. ณัฐกาญจน์ แดงมณี   
632121004 ชนิกานต์ สุขดี อ.ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี  บริษัท ไวท์ แคร์ สกินแคร์ แอนด์ คอสเมติก จำกัด 
631011502 วารุณี พ่วงพี ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด  ใบสมัคร
632121008 ซัยนะห์ นำยูรี ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี  บริษัท ไวท์ แคร์ สกินแคร์ แอนด์ คอสเมติก จำกัด 
632121010 ณัฐชลิตา คงปาน อ.ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี  โครงการกองทุนหมุนเวียนอาหารเพื่อสุขภาพเเละผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติ 
632121012 ณัฐสุดา ดวงจิตร ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี  บริษัท เอ็มพีซี อินโนเวชั่น แลบ จำกัด 
632121013 ทิพย์เกษร บูรณเพ็ง อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี  บริษัท เอ็มพีซี อินโนเวชั่น แลบ จำกัด 
632121014 ธนากร ศรีอินทร์ อ.ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี  บริษัท ลักส์มิน จำกัด  
632021174 นนทวัฒน์ ไชยรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์  สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช 
632121015 นารือมอ จางวาง อ.ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี  บริษัท เอ็มพีซี อินโนเวชั่น แลบ จำกัด 
632021175 ภัททิยา จันทร์ฝาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สังข์วิสุทธิ์  โรงเรียนอุตรกิจ 
632121018 พรพิพัฒน์ คงเอียด อ.ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี  บริษัท ลักส์มิน จำกัด 
632121019 มัณฑิรา เรืองมิตร บริษัท เทพไทยโปรดัคท์ จำกัด 
632121023 ชุติมณฑน์ ศักดิ์อินทร์ อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี  บริษัท เทพไทยโปรดัคท์ จำกัด 
631011519 อาภาภัทร ทองจินดา อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  Crystal Hotel Hat Yai  ใบสมัคร
632121038 จรัสศรี อากร บริษัทซีเฟรชอินดัชตรี จำกัด ชุมพร 
632121044 ธีรไนย สังด้วง รอง ศาสตราจารย์ ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร  บจก. ชบาบางกอก • บางกะดี 137 
632121055 พรรณวษา ชำนาญกิจ บริษัทซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด ชุมพร 
632121058 ภูดินันท์ จันทร์เทา ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร  ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์กรมปศุสัตว์ 
632121061 รัยฮานาร์ สูเหม ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์  บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
632121063 วีรภัทร แสงจันทร์ ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์  บริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด 
642041064 มานี มีตา 56   
632121065 สุพรรษา พรหมทอง ผศ.ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร  บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสเนส จำกัด 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th