ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 230/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229[230] 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
562041051 วรารัตน์ ศรีนาม ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม  บริษัทโกลเด้นฟูดส์ สยาม จำกัด 
562041052 วลัยกรณ์ หาลี ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม  บริษัท โกลเด้นฟูดส์ สยาม จำกัด 
562041053 วิภาวดี ว่องสาริการ ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม  โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปดอยคำ จ.เชียงใหม่ 
562041054 วิไลรักษ์ คำโชติ อ.ดร. ชลทิศา สุขเกษม  บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด 
562041064 อภิญารัตน์ สุขสวัสดิ์ อ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 
562041068 อีฟตีนา กามา ผศ. ดร. ชลทิศา สุขเกษม  บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด 
562041038 ธัชยาพร อนันตพรรค ผศ.ดร..ชลทิศา สุขเกษม  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด 
551011520 พงศธร ชาติแดง อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัททรานลี่ ทราเวิล จำกัด 
562041050 วงศธร นวลนุ่น ดร. ชลทิศา สุขเกษม  บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 
562041065 อาภาพร ทะลิทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลทิศา สุขเกษม  บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด (โรงงานแปรรูปไก่) 
551011743 เชาวรินทร์ แบ่งเบา นวลทิพย์ มหามงคล   โรงแรม ทวินปาล์มส์ ภูเก็ต 
551011806 วุฒิสุชา สุภาพ อาจารย์อภิรดี สุภาพ  ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 
551011082 ศิริพร ชุมพร อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 
551011060 พริมนภา เพ็ชร์ขาว อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 
551011541 สุจริต ยังชู อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัท วัตสัน จำกัด 
552021505 ไอรดา คงทรัพย์ ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์  บริษัท แอลโซลาห์ 1 ( โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) 
551011041 ธนานันต์ วัชรโชติ ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 
552021499 สุภาวรรณ ชวนชอบ ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์  บริษัท แอลโซล่าร์ 1(โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) 
551031406 ณัฏฐชัย เกตุแก้ว อ.อภิรดี สุภาพ  บริษัทเพย์โซลูชั่น จำกัด 
551011791 มูฮัมหมัดรีดวน มะดอรอแม อาจารย์อภิรดี สุภาพ  การท่าอากาศยานกระบี่ 
551011521 พงศธร สันทนารัตน์ นางสาวพนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพ 
551011229 ธัญญา ขวัญแก้ว อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
551011288 อัญชนา สอนจันทร์ อ.ดร ปริฉัตร ตู้ดำ  บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (ชาวเกาะ) 
551011512 ธนิดา สองเมือง อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   Tanawan Phuket Hotel 
552021084 สิริลักษณ์ ศรีคง รศ.ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th