ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 231/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230[231] 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
551011001 กนกวรรณ ชัยแป้น อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สุราษฎร์ธานี 
551011032 ชุติกาญจน์ เต็มยอด ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา 
551011017 จิรัฐตา ประสพสุขโชค ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์กาารบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
551011044 นรเทพ สังขรัตน์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน   กรมประชาสัมพันธ์ 
551011063 ฟาอีซะ แตแม อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี 
551011253 มนลิชา ชูแป้น อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาตรัง) 
551011216 ชนากาญจน์ คงแก้ว อาจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค   คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
551011237 ปนัดดา ดอเล๊าะ อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ฮอนด้าอริยะมอเตอร์ จำกัด สาขาถนนราษฎร์ยินดี 
551011073 วณิฐา เทพทอง อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน   สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย 
551011224 ณัฐธิดา สินสโมสร อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด 
551011250 ภูริชญา ขุนจร อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด 
552051146 วิรุฬห์ แซ่ลิ่ม ดร.สุภาพร เมฆสวี  บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด 
551011290 อารดา ผ่องผิว อ.ดร.ธีรพร ทองขโชค  บริษัทมหาชัยขนส่งภาคใต้ จำกัด 
552051104 พรชัย เทือแดง อ.ดร.สุภาพร เมฆสวี  บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด 
551011213 จริยา โต๊ะประดู่ อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาตรัง) 
551011495 กิตินันท์ แซ่เจน อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   นิวเฟรนด์ทัวร์ 
551011273 สุภาภรณ์ ธรรมรัตน์ อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  Central Festival Phuket 
551011291 อุมาพร รัตนขวัญ อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
552051194 ชลิตา นวลสะอาด ธนวรรณ บัวเจริญ  บริษัทเบทาโกรภาคใต้ (แปรรูปไก่ พัทลุง) 
551011086 สมฤทัย พัฒชนะอินทร์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
551071212 ศรุดา เหมมันต์ อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาสงขลา TESCO LOTUS EXTRA SONGKHLA  
551011270 สุนิศา เมืองสิ้น อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ (บริษัท ตรังเวชกิจ จำกัด) 
551011023 เจนจีรา ฤทธิอา อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
551011038 ทิพกา คล้ายอุดม อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
55071213 ศิริกาญจน์ แคล้วคลาด ผศ.ดร.อนุวัต สงสม  เทสโก้โลตัส สงขลา 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th