ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 232/242    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231[232] 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
512021163 ภาณินี ช่วยมี อ.ดร.จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์   สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ 
512021164 มานิต นพรัตน์ อ.ดร.จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
522021448 ณัฐติยาภรณ์ เกตขาว ผศ.ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง  สถานวิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
501011311 อัญธิกา เมืองรอด อาจารย์จตุพงค์ โมรา  บริษัทนำเที่ยว I-Phuket 
512051147 นิตยา ณ สุพรรณ์ ศราวุธ อินทราพงษ์  โรงแรงรายาวดี 
512051154 ปิยพร รัตนมณี อ.ศราวุธ อินทราพงษ์  โรงแรมรายาวดี 
511011605 สาริกา สนดี จตุพงค์ โมรา  สายการบิน นกแอร์ 
511011557 ดวงพร ห้วยลึก อ. จตุพงศ์ โมรา  โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต 
512051142 ชุติพงษ์ ประดับ อาจารย์   โรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 
512051151 ปฐมพร ทานอุทิศ อาจารย์ ศราวุธ อินทราพงษ์  โรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 
512051158 พงศ์ธร จ่ายวานิชย์ อาจารย์   โรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 
512051166 ร้ฐกานต์ หล้ามะณี อาจารย์   โรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต 
512051157 พงศ์ชัย รัตนแก้วมณี อาจารย์   โรงแรมลีการ์เด้น พล่าซ่า 
512051163 มาร์โซ เจ๊ะอูมาร์ อาจารย์   โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า 
512051174 ศิริชัย รัตนภรณ์ อาจารย์   โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า กระบี่ 
522021134 มาเรียม อาแซ อาจารย์   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
522021166 อภิญญา สิงห์ฆาฬะ อาจารย์   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ กรมปศุสัตว์ 
522021493 กรรณิการ์ เอ่งฉ้วน อาจารย์   สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ(สรบ.) 
522021494 กัณฑกรณ์ พานิช อาจารย์   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
522021496 จิราวรรณ สงขัย อาจารย์   สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ 
522021498 ชนาวีร์ พิทักษ์สันติภาพ อาจารย์   สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
512051224 วัชรพล ช่วยนรินทร์ อาจารย์   บ.สยามเซมเพอร์เมด จก. 
511011613 สุภลักษณ์ ณ ลำพูน อาจารย์   Novotel Phuket Resort 
511071011 ชมัยพร ชูชุม อาจารย์    
511071014 ชัยวุฒิ จึ่งจรูญ อาจารย์    

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th