ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 233/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232[233] 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
551011080 ศรวิวรรณ์ น้ำแก้ว อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
552021258 บุณฑริกา เส้งนุ้ย อาจารย์กฤษณ์ ทองขุนดำ  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
552021278 สุกัญญา ดุลยพัฒน์ กฤษณ์ ทองขุนดำ  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
551011809 สันติภาพ กลิ่นสนธิ์ อ.อภิรดี สุภาพ  QATAR AIRWAYS ชั้น 1 ประตู 7 
552021480 ชิดชนก ศรีจันทร์ อ.กฤษณ์ ทองขุนดำ  รอการดำเนินการ 
552021248 งามเนตร บุญสวัสดิ์ อาจารย์กฤษณ์ ทองขุนดำ  iwebhatyai 
552021281 หนึ่งฤทัย แก้วมณี อาจารย์กฤษณ์ ทองขุนดำ  บริษัท i-webhatyai 
551011201 กชกร อ่อนขวัญ อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค   บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
551071166 ธนทัต กาญจนศิราธิป อ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
551011012 คมกฤษ์ คงบรรทัด อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัสลำลูกกาคลอง2 
551071210 วุธนา กาญจนมุกดา ผศ.ดร.อนุวัต สงสม  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
551011210 กัญญาณัฐ พันธ์แก้ว อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค   บริษัท ซีฮอร์ส อินเตอร์เทรด จำกัด 
551011021 จุฬารัตน์ กังแฮ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักทางหลวงที่18สงขลา 
551011039 ธณุวัฒน์ ดิษฐรักษ์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง 
551011052 เบญจลักษณ์ มูลิกา อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
551011065 ภัทรวดี พุทธโชติ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย 
551011077 วิเชียร ชัยเพชร อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลนครตรัง 
551011094 สุรกานต์ ชัยเพชร อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลนครตรัง 
551011732 จิราวัฒน์ ทองเลิศ อ.อภิรดี สุภาพ   บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
551011292 ฮัสนี เจ๊ะและ อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน ซิสเทม จำกัด มหาชน 
551011064 ภัคจิรา ศรนิรันด์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดตรัง 
551011255 ยุวดี ช้างกลาง อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัทอดิสรสงขลา จำกัด 
551011516 นิลรัตน์ หวังผดุงเกียรติ อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรม ชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท – แฟชั่น - กะตะ บีช 
551011538 ศาตรา สันติปิยกุล อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรม ชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท – เซิร์ฟ - กะตะ บีช 
551011069 ยุวดี พิมพา อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลเมืองปัตตานี 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th