ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 234/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233[234] 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
551071573 อังคณา อารีรักษ์ ดร.สุธี โง่วศิริ   หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่  
551011264 สรวิชญ์ เสนะกูล อ.ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ  บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) 
551011055 ปภัชญา เนียมพุ่ม อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน   สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย 
551011084 ศุภลักษณ์ เยาว์ดำ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 
551011241 พีรพล เหมือนจันทร์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค  ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี 
551071172 นลินรัตน์ แสงสกล อ.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กร้ป จำกัด (มหาชน)  
551011794 รติมา ทองใส นวลทิพย์ มหามงคล  สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
551071367 กันตพงศ์ บุญเลิศ อ.ดร.เจษฎา นกน้อย  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
551011209 กองทอง ธีระวร อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
551011223 ณัฐธิดา สมชื่อ อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค   บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด  
551011240 พิมายทิพย์ ไชยบุญแก้ว อาจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี 
551071171 นรากร กุยสุวรรณ อาจารย์วาสนา สุวรรณวิจิตร  เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ อีจีวี สงขลา 
551011022 จุฬารัตน เกียรติโอฬาร อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
551011534 วิระดา ไกรทอง อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   โรงแรมนิวซีซั่น หาดใหญ่ 
551011545 สุวิมล ณ นคร อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บิรษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด 
551011057 ปัทมาพร พุ่มวิภา อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
551071229 อรวรรณ ศรีชุมพู อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กร้ป จำกัด (มหาชน) สาขา อีจีวี โลตัส สงขลา 
551011219 ชุติมณฑน์ ศรีสวัสดิ์ อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
551011233 ธัญพิชชา ช่อปั้น อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) 
551011245 ภัสรา สุดแกล้ว อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
551071206 วาสิฐี มงคลเดชสวัสดิ์ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
551011093 สุภาวดี รอดบัวทอง อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลตำบลเขาชุมทอง 
551011007 กาญจนา อุลมัย อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ 
551011546 เสาวลักษณ์ แซ่ว่อง อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  บริษัทกนกพรทัวร์ 
551011497 ขวัญชนก สมสรี ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   หาดใหญ่ วาไรตี้ แทรเวล เซอร์วิส 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th