ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 236/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235[236] 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
551071321 วนัสนันท์ สานวน อ. อรศิริ ลีลายุทธชัย  ห้างจังซีลอน 
552041069 ขนิษฐา แสงจันทร์ อ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 
552041089 วิภาดา รสมัย อ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  ฟาร์มสุกรพันธุ์สงขลา บริษัทเบทาโกรภาคใต้จำกัด 
551071141 กมลมาศ พะสริ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด 
551071158 เฉลิมขวัญ ไชยชนะ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด  
551011789 นันต์อร พูลสวัสดิ์ อ.อภิรดี สุภาพ  บริษัท ไทยไลอ้อนแอร์ เมนทารี จำกัด 
551071191 เฟื่องฟ้า ไชยภูมิ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัทศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด 
551071510 พงษ์ศักดิ์ สุวรรณวัฒน์ อ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์  โตโยต้า สาขาวงศ์สว่าง 
552041097 อุดมศัดิ์ ทินกร อาจารย์.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภัคดี   
551071149 จรณชัย แซ่โค้ว อาจารย์วาสนา สุวรรณวิจิต  เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาสงขลา 
551071451 ณัฏฐนิช วงษ์พานิช อาจารย์ ดร.สัญชัย ลังแท้กุล  แอมเวย์ ช็อป หาดใหญ่ 
551071240 กวิน เกิดนวล อ.อรศิริ ลีลายุทธชัย  ห้างโรบินสัน หาดใหญ่ 
552041086 รัชพล หนูแท้ อ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี   
552041002 ณัฐวุฒิ ดวงเดือน อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 
551071178 นิสาชล หมุนมิตร อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เทสโก้โลตัส มอ.หาดใหญ่ 
551071183 ปาลิตา คงแทน อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เทสโก้โลตัส มอ.หาดใหญ่ 
552041012 รติ นาคแท้ อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 
552041019 สุดาวรรณ บุตรมณี อ.ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 
552041008 ไทคม เลขจิตร อาจารย์   บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 
551071247 จิตติมา ดาวกระจาย อรศิริ ลีลายุทธชัย  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(หาดใหญ่)  
552041017 ศตนันต์ มีเดช อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 
551071345 สุธิมา ทองศรี อ.อรศิริ ลีลายุุทธชัย  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  
552041082 ปณิธิ ถาวระ อ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี   
552041027 จุไรวรรณ จอมทะรักษ์ อ.ดร. รัทรดา สมพงษ์  บริษัท โกลเด้น ฟูดส์ สยาม จำกัด 
552041029 ชนานาฏ หวังยะลา อ.ดร.พรพิมล มะยะเฉียว  บริษัทคิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th