ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 237/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236[237] 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
552041031 ณัฐติกา ฑามาศ รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 
552041034 ธิดารัตน์ ช่วยจันทร์ ผศ.ดร.ชลธิศา สุขเกษม  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 
552041039 ปวริศา นาคตาขุน รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 
552041047 ลัดดาวัลย์ อินทสระ อ.ดร วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์  บริษัท โกลเด้นฟูดส์ สยาม จำกัด 
552041050 วรวุฒิ ขาวน้อย อ.ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร   สหกรณ์โคนมพัทลุง 
552041055 สายทิพย์ สังข์แก้ว อ.ดร วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์  บริษัท โกลเด้น ฟูดส์ สยาม จำกัด 
552041057 สินีนาฎ แซ่หว่อง อ.ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์  บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด 
552041058 ณัฐนันท์ ทองคำ ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) 
552041061 สุรัญญา ศรีเทพ อ.ดร.พรพิมล มะยะเฉียว  บริษัทคิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด 
551071306 ฟากฟ้า แซ่คู อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย  แอมเวย์ ช็อป ยะลา 
552041035 นันทรัตน์ แตงแก้ว อ.ดร.พนัฐ กิตติพัฒนบวร  สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 
552041045 รุสนานี ปาตง บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 
552041048 วรรณวิภา ภูรัตนโรจน์ ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม  บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด 
552041052 วิลาสินี ศุภคุณกิตติ อ. ดร. วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์  บริษัท โกลเด้นฟูดส์ สยาม จำกัด 
552041053 แวนูรมา แวอุมาร์ บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 
552041073 ชุติมา กลีบแก้ว อ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี  บริษัท พี.เอส.คอนแทคท์ ฟาร์มมิ่ง จำกัด 
551011236 นริศรา ล่าโสตร์ อ.ดร ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท อมฤตแอนด์แอสโซซิเอทส์ลอยีสติคส์ จำกัด 
551071188 พรอุมา ชูนวล อ.ดร.วิลาวัลย์ จัทร์ศรี  แอมเวย์ หาดใหญ่ 
551071194 มัลลิกา เหล็มปาน อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด(มหาชน) 
551071207 วิชุดา จิตต์ภักดี อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด(มหาชน) 
552021264 ไพลิน รัตนุกูล อ.กฤษณ์ ทองขุนดำ  สำนักงานใหญ่ กสท เขตใต้ 
551071156 จิราพร เพชรรัตน์ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี   บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี 
551071179 นุชธิตา แซ่ชิ้น อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  โลบิลสัน สาขาหาดใหญ่ 
551011729 จันทร์จิรา อินทร์จักร์ อาจารย์ นวลทิพย์ มหามงคล  ESP Group Thailand 
551011770 ปลายดาว อักษรภักดิ์ อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  สายการบินนกแอร์ ภูเก็ต 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th