ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 238/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237[238] 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
551011775 พนิตา ตะวังทัน อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  สายการบินนกแอร์ 
551011799 วรภรณ์ เลื่อนแก้ว อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล   สายการบินนกแอร์ ภูเก็ต 
551011825 อมรรัตน์ แสงเงิน อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  สายการบินนกแอร์ 
551071184 ปิ่นมัทรี ขาวน้อย อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี   จังซีลอน ภูเก็ต 
551071209 นางสาวมณีรัตน์ เขียวทอง อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  จังซีลอนภูเก็ต 
551071219 สมพงศ์ รงค์หิน อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  จังซีลอนภูเก็ต 
551071180 นูรีย๊ะ สายวารี อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด (บริษัทในเครือ บ.ศุภาลัย จำกัด มหาชน) 
551071216 ศุภกร เพ็ชรโยธา อ.ดร.วิลาวัลย์ จัทร์ศรี  เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาสงขลา 
551071217 ศุภชัย ลิมปิวิลาศ อ.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาสงขลา 
551071272 ธนพร อัครวิจิตรศิลป์ อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 
551071331 วิภาวรรณ กำเนิดทอง นิจกานต์ หนูอุไร  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 
551071355 อรณิช แซ่หลี อาจารย์ณฌา ขวัญมณี   ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
551011502 ชวิศา ดำกลึง อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   บริษัท ซี แอนด์ พี เวิลด์ ทัวร์ 
551071192 ภาคภูมิ ประจักษ์สุวรรณ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาสงขลา 
551071195 มัสฌิตา อินทร์แก้ว อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 
551071201 เรวดี สระดน อ.ดร. วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  ศูนย์บริการลูกค้า TOT สาขาสงขลา 
551071214 ศิริขวัญ วุ่นชุม อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 
551071226 อนันต์สิทธิ์ สินไชย อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน) สาขาตรัง 
551071231 อรุณี หวันนิ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด (บริษัทในเครือ บ.ศุภาลัย จำกัดมหาชน) 
551011212 ขวัญทิวา เครือทอง อ.ดร. ธีรพร ทองขะโชค  โรงแรมโกลเด้นคราวน์ แกรนด์ 
551011492 นภสอร ด่านราชัยมงคล อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ   บริษัทซีแอนท์พีเวิลด์ทัวร์ 
551071176 นิศาชล ศรีสุวรรณ อ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี  บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด ธุรกิจ ซีพี เฟรชมาร์ท 
551011798 รุสดี้ บินล่าหมาน อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล  Twinpalms Phuket Resort 
551011211 กุลรัตน์ บุญเรืองขาว อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด (สาขาศรีภูวนารถ) 
551011238 ปัณฑารีย์ อรุณรักษ์ อ.ดร.ธีรพร ทองขโชค  บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th