ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 24/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23[24] 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
632121066 เสฎฐวุฒิ ช่วยรอด ผศ.ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร  บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสเนส จำกัด 
632121069 อรทัย คงรักษ์ รศ.ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร  บริษัทเซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด 
631011375 ธัญรดา แก้วประถม อ.ดร.ปิยธิดา คงวิมล  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43  ใบสมัคร
631011387 ศศิกานต์ เพ็งรัตน์ อ.ดร.ปิยธิดา คงวิมล  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43  ใบสมัคร
63202118 ชินกฤต สมวงศ์ อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์  บริษัท ออนไลน์เเอสเซ็ท จำกัด 
632021097 เจ๊ะอาซีน ม่องพร้า ผศ.สุดา เธียรมนตรี  โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง 
632021098 ชนาภรณ์ ฉิมปาน ผศ.สุดา เธียรมนตรี  บริษัท บีโอเอสซี จำกัด 
632021099 ดารารัตน์ สงสวัสดิ์ ผศ.สุดา เธียรมนตรี  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 
632021101 พงศกร รองเมือง ผศ.สุดา เธียรมนตรี   โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง 
632021102 พฤกษ์ เงินแดง ผศ.สุดา เธียรมนตรี  โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง 
632021105 รสนันท์ ยอดสกุล ผศ.สุดา เธียรมนตรี  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 
632021106 วัลยาภรณ์ จรรยา ผศ.สุดา เธียรมนตรี  Technip Energies (Thailand) Ltd. 
632021108 วิษณุ ชัยวิชิต ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์สุดา เธียรมนตรี  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
631011455 นัสมี แวซู ดร.แบร์ พิตต์พันธ์ุ  Andakira hotel  ใบสมัคร
632021119 ซุบบะฮาน หีมมะ อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์  HONEYCorporation Co.,Ltd. ( บริษัท ฮันนี่คอร์ปอเรชั่น จำกัด ) 
631011463 นูรุลฮูดา จงประพันธ์ ดร.แบร์ พิตต์พันธ์ุ  Andakira Hotel  ใบสมัคร
632021133 ศิลาธรณ์ ไกรสุวรรณ อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต สงขลา 
631011475 ปาริฉัตร ขุนทิศ อ.ดร.แบร์ พิตต์พันธุ์  โรงแรม Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach  ใบสมัคร
632021169 ธัญเทพ ศรีจันทร์ อจ.อาจารี นาโค  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาลัยทักษิณ วิทยาเขต สงขลา 
632021170 ศักดิ์ชัย โจมบุญ อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์  บริษัท ฮันนี่คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
632121021 วชิรญา แดงวัง บริษัท Pure Life Enterprise จำกัด 
631011005 ชุติมา ทองเพ็ชร์จันทร์ ผศ.ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน  ใบสมัคร
632121022 วิภวานี วงศ์งามใส บริษัท Pure life enterprise จำกัด 
632121028 สุดารัตน์ สงนุ้ย อ.ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี  VIP inter Health CO.,LTD บริษัท วีไอพี อินเตอร์ เฮลท์ จำกัด 
632121029 สุดารัตน์ เหมมันต์ ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี  บริษัท ซีอีโอ แฟ็คตอรี่ จำกัด 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th