ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 241/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240[241] 242 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
551011004 กนิษฐ์ ยานะวิมุติ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๒ 
551011776 พรรณนิดา เร็วเรียบ อ. นวลทิพย์ มหามงคล  รายาวดี รีสอร์ท แอนดื สปา(ไร่เลย์) 
551011548 อนัญพร เจริญ อ.ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ 
551011045 นรินธร สุวรรณมณี อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา 
551011095 เสาวณีย์ ณ นคร อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง 
551011220 โชติวัฒน์ จันทร์เมือง อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) 
551011008 กิตติทัต งามพร้อม อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง  
551011019 จุฑาพร มากเมือง อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน 
551011800 วรรวิศา ปูเงิน อาจารย์นวลทิพย์ มหามงคล   บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด(ภูเก็ต) 
551011042 ธิดารัตน์ นกแก้ว อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน   SV Forwarding and Transport Co.,Ltd. บริษัท เอสวี ฟอร์เวิร์ดดิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด 
551011811 สินีนาฏ เพชรภักดี นวลทิพย์ มหามงคล  บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด(ภูเก็ต) 
551011051 บุษยา หมื่นจิตร อาจารย์   สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง 
551011072 ฤทัยพร เส้งสุวรรณ์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลเมืองสิงหนคร 
551011101 อัจฉรียา รินทร์ทา อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา 
551011029 ชไมพร แก้ววงศ์ อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
551011037 ดามีละห์ ยามา อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) 
551011070 เยาวเรศ เพ็ชรบูรณ์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลเมืองคลองเเห 
551011075 วรรธน ศัทโธ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง 
551011079 วุฒิธิชัย ดวงทอง อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง 
551011096 เสาวลักษณ์ หวังดี อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลนครภูเก็ต 
551011028 ชนินาถ น้อยสำลี อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลนครภูเก็ต 
551011035 ณัฐวุฒิ ธรรมเสโณ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง 
551011071 รัชนีกร พลสีนวล อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
551011050 บุญณภัส ขณะรัตน์ อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  เทศบาลเมืองสิงหนคร 
551011056 ปัทมา ชูศรีหะรัญ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th