ค้นหาข้อมูล

รหัส : ชื่อ : สกุล
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

หน้า 242/284    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241[242] 243 244 245 246 247 248 249 250
 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
 276 277 278 279 280 281 282 283 284

รหัส
ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา
สถานประกอบการ
ใบตอบรับ
551011078 วิรงรอง หนูช่วย อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา 
551011049 นุรมัยนี ยะหริ่ง อาจารย์ ทวนธง ครุฑจ้อน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
551011208 กรวรรณ ผันมะโร อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  อาคารเทสโก้ โลตัส  
551011276 หทัยชนก เพชรดี อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  อาคารเทสโก้ โลตัส 
551011059 ปุนรดา โล่สุวรรณโชติ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
551011102 อัญชุลี ทองชูช่วย อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ 
551011235 นภารัตน์ แซ่เช่น อาจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค   ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ 
551011003 กนกอร ถิระผลิกะ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง 
551011205 กมลวรรณ อัตตะ อาจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค   เซ็นทรัล หาดใหญ่ 
551011009 กิตติพงศ์ วงศ์สุคนธ์ อาจารย์ทวนธง ครุฑจ้อน  สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา 
551011507 ทิฆัมพร แท่นประมูล อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Sugar Marina Resort - ART - Karon Beach 
551011550 อภิญญา ศรีพันธ์ อ.ดร.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ  Sugar Marina Resort - ART - Karon Beach 
551011221 ฐิติณัฐ พันธุ์ผล ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท พิธานพาณิชย์ และอริยะมอเตอร์ จำกัด 
551011261 วิชุดา วิเชียร อ.ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ   บริษัท พิธานพาณิชย์ และอริยะมอเตอร์ จำกัด 
551011214 จิตตรี แซ่ลิ้ม อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 
551011252 มธุรส สุรัตนพรกุล อ.ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ  เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
541011198 อดิสร วรรณสุวรรณ อ.ทวนธง ครุฑจ้อน  ที่ว่าการอำเภอนาหม่อม 
551011222 ณัฐณิชา คงทน อ.ดร. ธีระพร ทองขะโชค  บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด 
551011226 ทรงพล ตั้นสุวรรณ ดร.อ.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  
551011227 ทิพวรรณ ระวังวงศ์ อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 
551011232 ธัญญาเรศบ์ ดวงเขียว อ.ดร.ธีรพร ทองขโชค  สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด 
551011267 สุดาพร ทุมเพ็ง ดร.อ.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 
551011282 อมีน่า สีมั่น ดร.อ.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 
551011289 อาทิตยา อินทรภักดี อ.ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ  บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 
551011207 กรรณิการ์ คงนิล อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค  บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง 

ภารกิจสหกิจศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
140 หมู่ที่4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ / โทรสาร 074-322101 เบอร์ภายใน 7104
E-mail : coop@tsu.ac.th